Rose of Love
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

 

 

Gods wezen

 

Gods wezen heeft geen begin en geen einde.

 • "Een eeuwig God is de Here…" (Jesaja 40:28a)

Hij is de Schepper van hemel en aarde.

 • "In het begin schiep God de hemel en de aarde…" (Genesis 1:1)
 • "God is wel onzichtbaar, maar zijn werk –alles wat Hij heeft geschapen- bewijst zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft…" (Romeinen 1:20a)
 • "Ik ben het, die de aarde gemaakt en de mens daarop geschapen heb…" (Jesaja 45:12a)
 
Hij is liefde.
 • "God is liefde…" (1 Johannes 4:16b)

Hij is licht.

 • "God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis…" (1 Johannes 1:5b)

Hij is alomtegenwoordig (overal aanwezig).

 • "Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor uw Geest; waar zou ik naar toe moeten om U te ontvluchten? Als ik naar de hemel ging, zag ik U daar. Als ik neerdaalde in het dodenrijk, zou ik U ook daar ontmoeten. Zelfs als ik vleugels had en ging wonen aan de andere kant van de zee, zou ik U daar ontmoeten. U zou mij vasthouden en uw rechterhand zou mij stevig leiden. Stel dat ik zei dat de duisternis op mij kon vallen, dan zou het nog licht om mij heen zijn. Ook de duisternis kan niets voor U verbergen. Voor U is de nacht net zo licht als de dag en duisternis betekent niets voor U…" (Psalm 139:7-12)

Hij is alwetend.

 • "Here, U ziet alles van mij; U kent mij helemaal zoals ik ben. U weet het als ik zit en als ik weer opsta; vanuit de hemel weet U wat ik denk. U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe, is voor U bekend. Elk woord dat ik uitspreek kent U al, Here. U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij. Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog…" (Psalm 139:1-6)

En het meest geweldige is dat Hij ontzettend veel van jou houdt en er alles aan heeft gedaan om jou voor Zich te winnen.

 • "Want zo lief heeft God de wereld (jou) gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft…" (Johannes 3:16)

www.naarhouse.nl

Reacties

 

De schepping

"In het begin schiep God de hemel en de aarde…" (Genesis 1:1)

Hoe?

 • "Door het woord van de Heer zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer (al wat daarin is)… Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er…" (Psalm 33: 6 en 9)

Ook het onzichtbare (de engelenwereld) is door God geschapen.

 • "Want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare…" (Kolossenzen 1:16a)

Alles wat God schiep, was volmaakt en perfect.

 • "En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed…" (Genesis 1:31)
 
God schiep de aarde in zes dagen en maakte daar de volgende verdeling in.
 1. God maakte scheiding tussen licht en duisternis (dag en nacht);
 2. God schiep de zeeën en wolkenhemel;
 3. God schiep het droge (vaste land) en maakte scheiding tussen aarde en zeeën. Daarbij schiep Hij de plantenwereld;
 4. God schiep het heelal, de zon, maan en sterren;
 5. God schiep de dieren in het water en de lucht;
 6. God schiep de dieren op het land en Hij schiep de mens.

God schiep de mens op een bijzondere manier.

 • "Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; zo werd de mens tot een levend wezen…" (Genesis 2:7)

God schiep de mens naar zijn beeld en gaf hem de volgende opdracht.

 • "En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heers over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt…" (Genesis 1:27 en 28)

Hij leerde hen om verantwoordelijk te zijn.

 • "En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren…" (Genesis 2:15)

Hij verlangde er naar dat de mens Hem in liefde zou dienen en gehoorzamen. Hij beproefde hen of ze erkenden dat Hij als Enige boven hen stond. Daarom gaf Hij de mens één gebod. Hij gaf hun de vrijheid om te kiezen tussen goed en kwaad, leven en dood.

 • "En de Here God legde de mens het gebod op: van alle bomen in de hof mag je vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan zul je niet eten, want ten dage, dat je daarvan eet, zul je voorzeker sterven…" (Genesis 2:16 en 17)
 

Lees meer...

 

 

 

Open je ogen voor de schoonheid van de schepping

Open mijn ogen voor de schoonheid van uw schepping Open mijn oren voor uw liefdevolle stem, die aan mij zegt: Ik hou van jou, mijn kind, kom bij mij.

Open mijn ogen om uw heerlijkheid te zien, Heer. Open mijn oren om te horen naar uw stem; ik zeg U Heer, ik hou van U, mijn Vader, ik kom bij U.

Ik open mijn hart voor de Heer die ik dien. Ik open mijn hart, laat mij zien met uw ogen. Open mijn hart, maak het sterk en bewogen. Ik open mijn hart.

Open  mijn ogen voor de tranen van de mensen. Open mijn oren voor uw liefdevolle stem, die aan hen zegt: Ik hou van jou, mijn kind, kom bij Mij.

Open mijn ogen voor de dag dat U zal komen. Open mijn oren voor de stem van Hem die komt; ik zeg U Heer, ik hou van U, mijn Vader, ik kom bij U.
 
Hinke Smit, 2006
 
 
Reacties

 

God is de Schepper

Over God als Schepper hebben we het al eerder uitvoerig gehad. De door God geschapen natuur maakt ons ademloos van ontzag voor Gods oneindige creativiteit. In de schepping zien we een eindeloze verscheidenheid aan planten en dieren. Als we ons verdiepen in de natuur, blijven we ons verbazen over de complexiteit van zelfs de kleinste geschapen levende wezens. Het meest onbegrijpelijke is het leven zelf, waarvan de mens waarschijnlijk nooit het scheppingsgeheim zal ontdekken...

God houdt van schoonheid

Gods schepping is uitbundig in schoonheid, soms bijna overdadig. Als we denken aan de verscheidenheid aan kleuren en geuren in de natuur, de geluiden van de zangvogels, al die soorten planten en dieren, aan allerlei verschillende gedragingen van dieren, waarop je nooit uitgekeken raakt. Als de schepping in haar gedegenereerde staat al zoveel moois te bieden heeft, hoe schitterend zou de oorspronkelijke schepping dan wel niet geweest zijn. Daarom mogen we ook verwachten dat we in de hemel en op de nieuwe aarde stomverbaasd zullen staan van al het mooie dat we daar zullen aantreffen. Wie bang is dat hij zich in de hemel ooit zal vervelen, heeft weinig begrepen van de eindeloze creativiteit van zijn Schepper!

God is de Herschepper

Als we de Bijbel doorlezen zien we dat God steeds nieuwe dingen doet, die tevoren nooit zijn vertoond. God is voortdurend herscheppend bezig in mensenlevens:

"... zodat uw jeugd vernieuwt zich vernieuwt als die van een arend." (Psalm 103:5)

Gods creativiteit uit zich vooral in het geniale herscheppingsplan van de mens, waarbij het verzoenend sterven van zijn Zoon centraal staat. Dit plan was zo origineel, dat satan er volledig door verrast was zonder in staat te zijn een passende tegenzet uit te voeren. In dat herscheppingsplan laat God zien dat Hij van een zondige, op zichzelf hopeloos verloren mens een nieuwe schepping kan maken.

God is origineel

Hoewel we God kunnen leren kennen, is Hij niet voorspelbaar en de creativiteit in zijn handelen gaat ons bevattingsvermogen. God werkt wel gestructureerd en volgens bepaalde basisprincipes, maar zelden volgens clichés. Daardoor is het leven van een gelovige die met God wandelt altijd spannend: je weet maar nooit wat Hij in je leven doet. Je weet alleen dat het goed is. Je staat geregeld voor verrassingen en telkens weer doet God originele dingen in je leven waarover je verbaasd kunt staan.

Jezus was zo origineel in zijn optreden, dat Hij in geen enkel patroon te vangen was, en dat irriteerde zijn tegenstanders mateloos. Ook was Jezus buitengewoon origineel in zijn uitspraken. Hij deed vriend en vijand versteld staan vanwege zijn rake reacties, waartegen niets was in te brengen. Als zijn tegenstanders naar Hem toe kwamen met een strikvraag, dan zette Hij hen fijntjes in hun hemd. Uit allerlei voorbeelden en gelijkenissen zien we hoe creatief Hij was om Gods waarheid over te brengen.

God doet wonderen

"Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn?" (Genesis 18:14)

De Bijbel staat vol met wonderen die God in het verleden gedaan heeft. Wat opvalt is dat er heel moeilijk een patroon in te herkennen is. Elke keer weet God op een nieuwe manier iets te doen, waardoor Hij zijn almacht en creativiteit toont. Zie "Gods wonderen ervaren" in studiedeel "Groeiend vertrouwen".

Op zichzelf zijn dit alleen wonderen in ónze ogen en daarom noemen we ze bovennatuurlijk. God staat uiteraard boven de aardse natuurwetten. God handelt bovendien vanuit de geestelijke wereld, die van een hogere orde is dan de fysieke wereld. Daarom is het wellicht vrij normaal om vanuit de geestelijke wereld in de fysieke wereld in te grijpen op een voor ons onverklaarbare wijze.

God heeft hoge idealen en plannen

Als vanaf de schepping van hemel en aarde had God buitengewoon hoge idealen voor zijn schepping. Hij was en is vastbesloten om tot het uiterste te gaan om het allerallerhoogste doel met hen te bereiken. Gods ideaalplan onder het oude verbond was de staat Israël, waar het volk onder Zijn persoonlijke leiding de hoogst denkbare vorm van welzijn zou kunnen ervaren. God wilde via een verbond werken, waarbij ook de mensen hun (mede)verantwoordelijkheid hadden. Onder het nieuwe verbond is het koninkrijk van de hemel het grote ideaalproject van God. Jezus heeft daar zoveel over gezegd toen Hij op aarde was. Het omvat de samenleving, waarin God en mensen die Hem liefhebben in volkomen harmonie met elkaar samenwerken. Daarin krijgt God de hoogste eer en vindt de mens zijn hoogste vreugde en voldoening. Het uiteindelijke doel zal zijn gerealiseerd als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde met elkaar samensmelten en het koninkrijk van de hemel in volle glorie is verwezenlijkt. Al Gods idealen hebben te maken met de relatie tussen God en zijn volk.
 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl