Rose of Love
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
 

 

 

Vertrouwen in Gods bescherming

 

Elk wapen dat tegen ons gesmeed wordt, zal niets uitrichten,
en elke tong die ons veroordeelt, stellen wij in het ongelijk.
  
Dit is ons erfdeel als knecht des Heren en onze gerechtigheid is van U,
O Here der Heerscharen.
Als er zijn die tegen ons hebben gesproken of gebeden,
of die ons schade of kwaad willen doen,
of die ons hebben afgewezen, vergeven wij hen,
en nadat wij hen vergeven hebben,
zegenen we hen in de naam van de Heer*.

Nu verklaren wij, O Heer, dat U en U alleen onze God bent.

En buiten U is er geen ander - een rechtvaardig God en redder;
de Vader, de Zoon en de Geest - en wij aan bidden U!
Wij onderwerpen onszelf vanavond opnieuw aan U
 in onvoorwaardelijke gehoorzaamheid.
Vanuit deze verootmoediging,
 Heer, doen we wat Uw woord aangeeft:
Wij wederstaan de duivel; al zijn druk, zijn aanvallen, zijn misleidingen,
elk instrument of elke persoon die hij probeert tegen ons te gebruiken.
Wij buigen niet!
We wederstaan hem en wijzen hem van ons uit in de naam van Jezus.
Specifiek verwerpen wij:
  zwakheid, pijn, infecties, ontstekingen, kanker, allergieën, virussen
en elke vorm van toverij.
 
Tenslotte, Heer, danken wij U dat wij door het offer van Jezus aan het kruis,
niet meer onder de vloek zijn,
maar de zegen van Abraham zijn binnengetreden,
die U heeft gezegend in alles**: 

vruchtbaarheid, gezondheid, overwinning, voorspoed, aanzien, Gods genegenheid.

  Amen! 

 Mattheus 5:"43 
 Romeinen 12:14
 Galaten 3:13-14 
 Genesis 24:1
 
DPM
  
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
Eenheid in het huwelijk

Van mijn geliefde ben ik en van mij is mijn geliefde. (1)

U hebt ons aan elkaar gegeven, om samen een te zijn. (2)
Met U vormen wij een drievoudig snoer,
dat niet snel verbroken zal worden. (3)

Wij zullen nooit echtbreken, (4)
maar houden ons huwelijk in ere en zijn elkaar trouw,
in alle omstandigheden. (5)

Onze liefde voor elkaar bedekt alles, geloof alles,
hoopt alles en verdraagt alles. (6)

Ik zoek niet mijn eigen belang, maar dat van de ander. (7)
Help ons elkaar onderworpen te zijn
in de vreze van Christus. (8)

Zoals men ijzer met ijzer scherpt,
zo scherpen wij ons aan elkaar. (9)

Als de een valt, helpt de ander hem op de been. (10)

Heer, maak ons een, zoals U een bent met de Vader. (11)


1. Hooglied 6: 3
2. Genesis 2: 24
3. Prediker 4: 12
4. Exodus 20: 14
5. Hebr. 13: 4
6. 1 Kor. 13: 6
7. 1 Kor. 10: 24 ( Het boek)
8. Efez. 5: 21
9. Spreuken 27: 17
10. Prediker 4: 9,10
11. Johannes 17: 11

DPM
 
Lees meer...
 
De Heilige Geest in mij
Toen ik gelovig werd ben ik verzegeld
met de Heilige Geest. (1)

De Heilige Geest woont in mij (2)
en zal tot in eeuwigheid bij me zijn. (3)
Hij is een onderpand van mijn erfenis bij God. (4)

De Heilige Geest geeft mij de kracht om te getuigen. (5)
Door Hem spreek ik het woord van God
met vrijmoedigheid. (6)

De Heilige Geest maakt Gods Woord levend in mij. (7)

De Heilige Geest komt mijn zwakheid te hulp
en helpt mij bidden naar de wil van God. (8)
Door Hem bid ik met aanhoudend bidden en smeken
voortdurend in de Geest. (9)

De Heilige Geest in mij zal Jezus verheerlijken (10)
en door Hem is de liefde van God
in mijn hart uitgestort! (11)

1. Efez. 1:13
2. 1 Kor. 6:19
3. Johannes 14:16
4. Efez. 1:14
5. Hand. 1:8
6. Hand. 4:31
7. Naar 2 Kor. 3:6 / Johannes 16:13
8. Romeinen 8:26,27
9. Efez. 6:18
10. Johannes 16:14
11. Romeinen 5:5

DPM
 
Lees meer...
 
De Geest van God heeft mij gemaakt
en de adem van de Almachtige doet mij leven. ( 1 )

God heeft mij gered door het bad van de wedergeboorte
en de vernieuwing door de Heilige Geest,
die Hij rijkelijk over mij heeft uitgestort
door Jezus Christus, mijn Heiland. ( 2 )

U bent de Geest van de waarheid
U bent de Trooster, ( 3 )
U bent de Geest van wijsheid en verstand,
de Geest van raad en kracht
de Geest van kennis en vreze des Heren. ( 4 )
U bent de Geest van genade ( 5 )
en het onderpand van mijn erfenis. ( 6 )

U geeft leven en vrede ( 7 )
U geeft mij rust ( 8 )
U doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God, ( 9 )
en U zult altijd Jezus verheerlijken. ( 10 )

1 Job 33:4
2 Titus 3:5-6
3 Johannes 14:16-17
4 Jesaja 11:2
5 Zacharia 12:10
6 Efeziërs 1:14
7 Romeinen 8:6
8 Jesaja 63:14
9 1Korintiërs 2:10
10 Johannes 16:14

bron: DPM
 
 
Lees meer...
 
Vader, dank U wel dat U uw goede Geest
aan mij hebt gegeven om mij te onderwijzen. (1)

De Helper die God mij heeft gezonden,
de Heilige Geest, zal mij i alles onderrichten.
Hij zal mij alles te binnen brengen en laten
begrijpen wat Jezus heeft gezegd. (2*)

De Geest van de waarheid zal mij de weg wijzen
tot de volle waarheid, want Hij zal niet uit zichzelf spreken,
maar alles wat Hij hoort zal hij sprekenµen de toekomst zal Hij mij verkondigen. (3)

Uw Geest komt mij te hulp,
zodat ik weet wat ik bidden moet. (4)

Leer mij Uw wil te doen, want U bent mijn God,
Uw goede Geest leidt mij in een effen land. (5)

Ik ben een kind van God,
want ik word geleid door de Geest van God. (6)

1 naar Nehemia 9:20
2 Johannes 14:26 (*Willibrordvert. en NBG)
3 Johannes 16:13
4 naar Romeinen 8:26-27
5 Psalm 143:10
6 Romeinen 8:14

bron: DPM
 
Lees meer...

De gaven van de Geest.

Door de Heilige Geest heb ik kracht ontvangen om Jezus' getuige te zijn. (1)

De liefde is in mijn hart uitgestort door de Heilige Geest, die mij gegeven is.
Aan mij wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. (2)

Ik jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest. (3)

Spreken met wijsheid
Spreken met kennis
Geloof
Gaven van genezingen
Profetie
Onderscheiding van geesten
Allerlei tongen
Vertolking van tongen
Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt, zoals Hij het wil. (4)

Ik bewaar door de Heilige Geest die in mij woont, het goede dat mij is toevertrouwd. (5)

1 Handelingen 1:8
2 Romeinen 5:5 & 1 Korintiers 12:7
3 1 Korintiers 14:1
4 1 Korintiers 12:8-11
5 2 Timoteüs 1:14

bron: DPM
 
Lees meer...
De vrucht van de Geest in mij.
 
Door de Heilige Geest word ik met kracht gesterkt en geheiligd,
zodat Christus door het geloof in mijn hart woning maakt. (1)

Ik wandel door de Geest en voldoe niet aan het begeren van het vlees.
Ik laat mij door de Geest leiden, dan ben ik niet onder de wet. (2)

De vrucht van de Geest in mij is:
Liefde
Blijdschap
Vrede
Geduld
Vriendelijkheid
Goedheid
Vertrouwen *
Zachtmoedigheid
Zelfbeheersing (3)

Deze vrucht groeit binnen in mij omdat ik het eigendom ben van Christus Jezus.
Ik heb het vlees met al zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. (4)

Ik zaai op de akker van de Geest en ik zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. (5)

1 Efeziërs 3:16-17 & 2Tessalonicenzen 2:13
2 Galaten 5:16 en 18
3 Galaten 5:22 (*Willibrordvert.)
4 Galaten 5:26
5 Galaten 6:8

bron: DPM
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding,
knielen voor de Heer, onze maker."1"

Ik breng U eer, Here, mijn God.
En buig mij neer aan Uw voeten,
Heilig bent U."2"

Ik aanbid U, Here, en U alleen dien ik."3"
Ik aanbid U omdat U mijn redding bent,
en mij elke dag draagt."4"

Heer mijn God, ik heb U lief met heel mijn hart,
heel mijn ziel, heel mijn verstand en al mijn kracht."5"

Ik zal de Vader aanbidden als een
waarachtige aanbidder,
in geest en in waarheid, want God is op zoek
naar zulke aanbidders."6"

Zo nader ik vrijmoedig tot de troon
van Gods genade"7"
en samen met alle engelen van God, roep ik uit:
Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige.
Die was, die is en die komt."8"

1 Psalm 95:6
2 Psalm 99:5
3 Matteüs 4:10
4 Psalm 68:20
5 Marcus 12:30
6 Johannes 4:23,24
7 Hebreeën 4:16
8 Openbaring 4:18


Bron: DPM

Lees meer...
 
 
 
 
 
 
Ik ga uw poorten binnen om U te danken,
en uw voorhof om U te loven.
Want U bent goed,
Uw liefde kent geen grenzen,
Uw troon gaat van generatie op generatie."1"

Ik breng met vreugde dank aan mijn Vader;
Hij heeft mij gered uit de macht van de duisternis en
mij overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon,
die mij verlossing heeft gebracht,
de vergeving van mijn zonden."2"

Ik heb een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen,
daarom ben ik dankbaar en zo vereer ik God."3"

Onder alle omstandigheden dank ik U!
Want dat is wat U van mij verlangt,
want ik ben één met Christus."4"

Ik ben over niet bezorgd, maar ik vraag God wat
ik nodig heb en dank Hem in al mijn gebeden,
dan zal de vrede van God,
die alle verstand te boven gaat, mijn hart en mijn
gedachten in Christus Jezus bewaren."5"

Ik laat in mijn hart de vrede van Christus heersen,
want daartoe ben ik geroepen als een deel
van het lichaam, en ik ben dankbaar."6"

Alles wat ik zeg en doe in de naam van de Heer Jezus,
doe ik terwijl ik God de Vader dank door Hem"7"

1 Psalm 100:4,5(Willibrord)
2 uit Kolossenzen 1:12-14(NBV)
3 Hebreeën 12:28
4 1Tessalonicenzen 5:18
5 Filippenzen 4:6,7(NBV)
6 Kolossenzen 3:15
7 Kolossenzen 3:17


Bron: DPM
Lees meer...
 
 
 
 
Wie ben ik in CHRISTUS

Mijn relatie tot God:

Joh: 1:12 Ik ben Gods kind.
Joh 15:15 Ik ben een vriend van Christus.
Rom 5:1 Ik ben rechtvaardig verklaard.
1Kor 6:17 Ik ben verbonden met de Heer, en één geest met Hem.
1 Kor 6:20 Ik ben gekocht en betaald, ik ben Gods eigendom.
1 Kor 12:27 Ik ben een deel van het lichaam van Jezus.
Ef 1:1 Ik ben een heilige.
Ef 1:5 Ik ben door God als Zijn kind geadopteerd.
Ef 2:8 Ik heb toegang tot de Vader door de Heilige Geest.
Kol 1:14 Ik heb verlossing ontvangen, en mijn zonden zijn vergeven.
Kol 2:10 Ik heb volheid verkregen in Christus. In Hem ben ik volkomen.

Mijn positie in God:

Rom 8:1,2 Ik ben voor altijd vrij van veroordeling.
Rom 8:28 Ik mag er zeker van zijn dat alle dingen meewerken ten goede.
Rom 8:31-34 Ik mag weten dat niemand mij nog kan veroordelen.
Rom 8:34-39 Ik kan nooit meer gescheiden worden van de liefde van God.
2 Kor 1:21,22 Ik ben bevestigd, gezalfd en verzegeld door God.
Kol 3:3 Ik ben met Christus in God verborgen.
Fil 1:6 Ik ben er van overtuigd dat God het goede werk dat Hij in mij
begonnen is, ook zal afmaken.
Fil 3:20 Ik ben een burger van de hemel.
2 Tim 1:7 Ik heb geen geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht,
liefde, en bezonnenheid.
Heb 4:16 Ik ontvang barmhartigheid en genade wanneer ik ze nodig heb.
1 Joh 5:18 Ik ben uit God geboren, en de boze heeft geen vat op mij.

Mijn waarde in God:


Matt 5:13,14 Ik ben het zout van deze aarde en het licht van deze wereld.
Joh 15:1,5 Ik ben een rank aan de ware wijnstok, een kanaal van Zijn kracht.
Joh 15:16 Ik ben uitgekozen en aangewezen om vrucht te dragen.
Hand 1:8 Ik ben een persoonlijk getuige van God de Vader.
1 Kor 3:16 Ik ben Gods tempel.
2 Kor 5:17 Ik ben een nieuwe schepping in Christus.
2 Kor 5:18 Ik ben een kanaal voor Gods verzoening in Christus.
2 Kor 6:1 Ik ben Gods medewerker( 1 kor 3:9)
Ef 2:6 Ik bekleed in Christus een plaats in de Hemelse gewesten.
Ef 2:10 Ik ben Gods maaksel.
Ef 3:12 Ik mag met vrijmoedigheid en vertrouwen tot God naderen.
Fil 4:13 ik ben in staat, om in de kracht van Christus, alle dingen te doen.
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl