Rose of Love
 
 
  
 
 
 

Een afgesloten Hof Zijt Gij,
Mijn zuster, bruid.
Een afgesloten wel.
Een verzegelde bron.
 
Hooglied 4:12
 


Welkom op

 
Rose of Love
 
 
Een weblog om de Here dieper te leren kennen.
Intimiteit met de Here Jezus Christus.
Goede studies
en diepe aanbiddingsmuziek helpen hierbij.
 
@Beloved Daughter
 
 
 
 
 


Lees meer...

 

 

Romantic photo ma2-27.gif

 

 

 

 Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht 

 

 

 Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht 

en hij boog zich naar mij toe, 

hij heeft mijn roep om hulp gehoord. 
Hij trok mij uit de kuil van het graf,
uit de modder, uit het slijk. 
Hij zette mij neer op een rots, 
een vaste grond voor mijn voeten. 
 
Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, 
een lofzang voor onze God. 
Mogen velen het zien vol ontzag 
en vertrouwen op de HEER
 
Gelukkig de mens 
die vertrouwt op de HEER
en zich niet keert tot hoogmoedigen, 
tot hen die verstrikt zijn in leugens.
 
Veel wonderen hebt u verricht, 
veel goeds voor ons besloten, 
HEER, mijn God. 
Niemand is te vergelijken met u! 
Wil ik erover spreken, ervan verhalen, 
het is te veel om op te sommen. 
 
Offers en gaven verlangt u niet, 
brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. 
Nee, u hebt mijn oren voor u geopend 
en nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik, 
over mij is in de boekrol geschreven.’ 
Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, 
diep in mij koester ik uw wet.
 
Psalm 40: 2-10
 

 

 

 

 

 

 

34543

Reacties

 

 

 

 

Een afgesloten hof zijt gij, mijn zuster, bruid

een afgesloten wel,

een verzegelde bron.

 

Hooglied 4:12

 

 

 

 

Reacties
 
 
 
God's redding...
 
 
 
“Ik hou van jou,” zei Hij.
“Hoeveel?” vroeg ik.
“Zoveel…” zei Hij,
spreidde zijn armen
en stierf voor mij.
 
 
Reacties

 

 

Gods wezen

 

Gods wezen heeft geen begin en geen einde.

 • "Een eeuwig God is de Here…" (Jesaja 40:28a)

Hij is de Schepper van hemel en aarde.

 • "In het begin schiep God de hemel en de aarde…" (Genesis 1:1)
 • "God is wel onzichtbaar, maar zijn werk –alles wat Hij heeft geschapen- bewijst zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft…" (Romeinen 1:20a)
 • "Ik ben het, die de aarde gemaakt en de mens daarop geschapen heb…" (Jesaja 45:12a)
 
Hij is liefde.
 • "God is liefde…" (1 Johannes 4:16b)

Hij is licht.

 • "God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis…" (1 Johannes 1:5b)

Hij is alomtegenwoordig (overal aanwezig).

 • "Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor uw Geest; waar zou ik naar toe moeten om U te ontvluchten? Als ik naar de hemel ging, zag ik U daar. Als ik neerdaalde in het dodenrijk, zou ik U ook daar ontmoeten. Zelfs als ik vleugels had en ging wonen aan de andere kant van de zee, zou ik U daar ontmoeten. U zou mij vasthouden en uw rechterhand zou mij stevig leiden. Stel dat ik zei dat de duisternis op mij kon vallen, dan zou het nog licht om mij heen zijn. Ook de duisternis kan niets voor U verbergen. Voor U is de nacht net zo licht als de dag en duisternis betekent niets voor U…" (Psalm 139:7-12)

Hij is alwetend.

 • "Here, U ziet alles van mij; U kent mij helemaal zoals ik ben. U weet het als ik zit en als ik weer opsta; vanuit de hemel weet U wat ik denk. U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe, is voor U bekend. Elk woord dat ik uitspreek kent U al, Here. U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij. Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog…" (Psalm 139:1-6)

En het meest geweldige is dat Hij ontzettend veel van jou houdt en er alles aan heeft gedaan om jou voor Zich te winnen.

 • "Want zo lief heeft God de wereld (jou) gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft…" (Johannes 3:16)

www.naarhouse.nl

Reacties

 

De schepping

"In het begin schiep God de hemel en de aarde…" (Genesis 1:1)

Hoe?

 • "Door het woord van de Heer zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer (al wat daarin is)… Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er…" (Psalm 33: 6 en 9)

Ook het onzichtbare (de engelenwereld) is door God geschapen.

 • "Want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare…" (Kolossenzen 1:16a)

Alles wat God schiep, was volmaakt en perfect.

 • "En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed…" (Genesis 1:31)
 
God schiep de aarde in zes dagen en maakte daar de volgende verdeling in.
 1. God maakte scheiding tussen licht en duisternis (dag en nacht);
 2. God schiep de zeeën en wolkenhemel;
 3. God schiep het droge (vaste land) en maakte scheiding tussen aarde en zeeën. Daarbij schiep Hij de plantenwereld;
 4. God schiep het heelal, de zon, maan en sterren;
 5. God schiep de dieren in het water en de lucht;
 6. God schiep de dieren op het land en Hij schiep de mens.

God schiep de mens op een bijzondere manier.

 • "Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; zo werd de mens tot een levend wezen…" (Genesis 2:7)

God schiep de mens naar zijn beeld en gaf hem de volgende opdracht.

 • "En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heers over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt…" (Genesis 1:27 en 28)

Hij leerde hen om verantwoordelijk te zijn.

 • "En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren…" (Genesis 2:15)

Hij verlangde er naar dat de mens Hem in liefde zou dienen en gehoorzamen. Hij beproefde hen of ze erkenden dat Hij als Enige boven hen stond. Daarom gaf Hij de mens één gebod. Hij gaf hun de vrijheid om te kiezen tussen goed en kwaad, leven en dood.

 • "En de Here God legde de mens het gebod op: van alle bomen in de hof mag je vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan zul je niet eten, want ten dage, dat je daarvan eet, zul je voorzeker sterven…" (Genesis 2:16 en 17)
 

Lees meer...

 

 

De zondeval

De eerste zonde speelde zich af in de hemel. Satan, een belangrijke engel, stond op tegen God en wilde zich boven Hem stellen. Vanwege zijn trots en ongehoorzaamheid wierp God hem op aarde.

 • "Uw hart was vol trots wegens al uw schoonheid; u misbruikte uw wijsheid ter wille van uw machtspositie. Daarom heb Ik (God) u op de aarde neergeworpen…" (Ezechiël 28:17a)

Met zijn val uit de hemel, nam hij nog vele andere engelen mee die God ook ongehoorzaam werden. Ze werden hun oorspronkelijke roeping ontrouw en kozen er voor om de satan te dienen. Satan verloor zijn belangrijke positie bij God en werd vanaf die dag Gods tegenstander. Hij is er sinds dat moment op uit om de mens te vernietigen, te misleiden en in opstand te brengen tegen God. Hij verleidde de eerste mensen om God ongehoorzaam te zijn, aan het gebod dat Hij hen had gegeven. Door hun ongehoorzaamheid kwam de zonde met al zijn gevolgen in de wereld. Dat wil zeggen dat de liefdesrelatie die God en de mensen hadden, werd verbroken. Sindsdien is de wereld vol vuiligheid en leven mensen niet meer zoals God het heeft bedoeld.

 • "Want alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God…" (Romeinen 3:24a)

Er is een onoverbrugbare afstand gekomen tussen God en de mensen. Ondanks dat verlangt God nog steeds naar een relatie met de mens.

 • "Want Ik weet, welke gedachten Ik over je koester, luidt het woord van de Heer, gedachten van vrede en niet van onheil (groot ongeluk) om je een hoopvolle toekomst te geven." (Jeremia 29:11)
Daarom stuurde Hij zijn eigen Zoon Jezus naar de aarde.
 

 

Reacties

 

Voorspelling Jezus

De komst van Jezus is al lang van tevoren voorzegd. Al gelijk na de zondeval beloofde God dat er een Redder zou komen die de satan zou verslaan.

 • "En Ik (God) zal vijandschap zetten tussen u (satan) en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen…" (Genesis 3:15)

Dit betekent dat de mens en satan altijd vijanden zullen zijn. Eén van de nakomelingen van de mens zal de satan verslaan. Tegelijkertijd zal de satan niet ophouden de mens aan te vallen en zal de mens zwak blijven. Daarom heeft hij iemand nodig die sterker is dan hij om over de satan te regeren.

 
 

De profeet Jesaja voorzegde al honderden jaren van tevoren de komst van Jezus.

 • "Daarom zal de Here zelf u een teken geven: zie, de jonkvrouw (maagd) zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven…" (Jesaja 7:14)

Zoals je leest, zie je dat Jezus verschillende namen krijgt. Het zijn allemaal namen die iets van zijn wezen en karakter beschrijven. Zijn “gewone” naam is echter Jezus.

 • "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst…" (Jesaja 9:5)

Daarnaast voorzegde Jesaja ook het lijden van Jezus. "Maar Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben; Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen! Wij zijn het, die als schapen afdwaalden. Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonden van ons allen op Hem. Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar zei geen woord. Hij werd als een lam naar de slachtbank geleid; zoals een schaap onder het scheren geen geluid maakt, stond ook Hij zwijgend voor degenen die Hem veroordeelden…" (Jesaja 53:5-7)

Ook David voorzegde al enkele kenmerken over het lijden van Jezus.

 • "Als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht; mijn hart is gesmolten als was, het is gesmolten in mijn binnenste; verdroogd als een scherf is mijn kracht, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; in het stof van de dood legt U mij neer. Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren. Al mijn beenderen kan ik tellen; zij kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij. Zij verdelen mijn klederen onder elkaar en werpen het lot over mijn gewaad…" (Psalm 22:15-19)

Ook Jezus zelf sprak later over zijn lijden en opstanding.

 • "En Hij zei: de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag worden opgewekt…" (Lucas 9:22)
Naast deze profetieën (voorspellingen) zijn er nog vele anderen profetieën in de Bijbel te vinden, die spreken over Jezus, zijn komst en zijn bediening.
 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl