Rose of Love
Laatste artikelen
 
Vader, dank U wel dat U uw goede Geest
aan mij hebt gegeven om mij te onderwijzen. (1)

De Helper die God mij heeft gezonden,
de Heilige Geest, zal mij i alles onderrichten.
Hij zal mij alles te binnen brengen en laten
begrijpen wat Jezus heeft gezegd. (2*)

De Geest van de waarheid zal mij de weg wijzen
tot de volle waarheid, want Hij zal niet uit zichzelf spreken,
maar alles wat Hij hoort zal hij sprekenµen de toekomst zal Hij mij verkondigen. (3)

Uw Geest komt mij te hulp,
zodat ik weet wat ik bidden moet. (4)

Leer mij Uw wil te doen, want U bent mijn God,
Uw goede Geest leidt mij in een effen land. (5)

Ik ben een kind van God,
want ik word geleid door de Geest van God. (6)

1 naar Nehemia 9:20
2 Johannes 14:26 (*Willibrordvert. en NBG)
3 Johannes 16:13
4 naar Romeinen 8:26-27
5 Psalm 143:10
6 Romeinen 8:14

bron: DPM
 
Lees meer...

De gaven van de Geest.

Door de Heilige Geest heb ik kracht ontvangen om Jezus' getuige te zijn. (1)

De liefde is in mijn hart uitgestort door de Heilige Geest, die mij gegeven is.
Aan mij wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. (2)

Ik jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest. (3)

Spreken met wijsheid
Spreken met kennis
Geloof
Gaven van genezingen
Profetie
Onderscheiding van geesten
Allerlei tongen
Vertolking van tongen
Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt, zoals Hij het wil. (4)

Ik bewaar door de Heilige Geest die in mij woont, het goede dat mij is toevertrouwd. (5)

1 Handelingen 1:8
2 Romeinen 5:5 & 1 Korintiers 12:7
3 1 Korintiers 14:1
4 1 Korintiers 12:8-11
5 2 Timoteüs 1:14

bron: DPM
 
Lees meer...
De vrucht van de Geest in mij.
 
Door de Heilige Geest word ik met kracht gesterkt en geheiligd,
zodat Christus door het geloof in mijn hart woning maakt. (1)

Ik wandel door de Geest en voldoe niet aan het begeren van het vlees.
Ik laat mij door de Geest leiden, dan ben ik niet onder de wet. (2)

De vrucht van de Geest in mij is:
Liefde
Blijdschap
Vrede
Geduld
Vriendelijkheid
Goedheid
Vertrouwen *
Zachtmoedigheid
Zelfbeheersing (3)

Deze vrucht groeit binnen in mij omdat ik het eigendom ben van Christus Jezus.
Ik heb het vlees met al zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. (4)

Ik zaai op de akker van de Geest en ik zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. (5)

1 Efeziërs 3:16-17 & 2Tessalonicenzen 2:13
2 Galaten 5:16 en 18
3 Galaten 5:22 (*Willibrordvert.)
4 Galaten 5:26
5 Galaten 6:8

bron: DPM
 
 
 
Lees meer...

 

 

 

 

 

Wat is aanbidding?

Aanbidding gaat niet over ons, hoe wij voelen, beleven, ervaren, maar ware aanbidding is gericht op God en gaat over God en zijn liefde, zijn kracht, zijn koningschap. Aanbidding is tegen God en tegen jezelf zeggen hoe groot, rechtvaardig, hoe liefdevol God is. In de Bijbel zijn hiervan vele voorbeelden te vinden. Toen het volk Israël veilig door de Rietzee was getrokken, zong Mozes samen met de Israëlieten een uitbundig lied: ‘Ik wil zingen voor de Heer, ziijn macht en majesteit zijn groot! Paarden en ruiters wierp Hij in zee. De Heer is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer, de Heer kwam mij te hulp. Hij is mijn God, Hem wil ik eren, de God van mijn vader, Hem loof en prijs ik.’ (Exodus 15).

Als Maria door de Heilige Geest zwanger is van Jezus en Elisabeth ontmoet, aanbidt ze God met de volgende woorden: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn Redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.’ (Lucas 1: 46 e.v.) Aanbidden is dus uitspreken, proclameren wie God, hoe Hij is en wat Hij heeft gedaan, doet en zal doen. Als eerbetoon aan God en als herinnering en tot opbouw voor jezelf. Vanaf Genesis tot en met Openbaring kunnen we lezen over het belang van het aanbidden van God.

Verschillende namen

Er zijn vele woorden voor aanbidding: lofprijs, praise, lofoffer, worship, etc. Het woord aanbidding is het overkoepelende woord: je kunt God aanbidden met vrolijke liederen die onze dankbaarheid en liefde voor Hem vormgeven (een lofoffer, of lofprijzing of praise). Lees bijvoorbeeld het eerste gedeelte van Psalm 66: ‘Heel de aarde, juich voor God, bezing de eer van zijn naam, breng Hem eer en lof. Zeg tot God: ‘Hoe ontzagwekkend zijn uw daden, uw vijanden kruipen voor u, zo groot is uw macht. Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, uw naam bezingen’.’

Aanbidding: geen evangelische hobby

Veel christenen uit traditionele kerken denken dat lofprijs en aanbidding iets is voor ándere christenen, bijvoorbeeld voor evangelische christenen, maar niet voor hen. ‘Ik beleef dat nou eenmaal niet zo’, of ‘het past niet bij mij’, zijn veelgehoorde redenen om bijvoorbeeld in diensten geen structurele tijd vrij te maken om God te aanbidden. Veel diensten zijn daarom gecentreerd rond de Woordverkondiging. Dat is goed en moet zo blijven. Maar wat zou het goed zijn, om naast de dienst van het Woord, ook een dienst van aanbidding in te stellen, als een volwaardig onderdeel van de dienst met oude psalmen, nieuwe liederen, tijd voor stil gebed, en andere elementen. Een tijd waarin de gemeente ruimte krijgt om God te loven, te prijzen of juist in stilte te aanbidden in Zijn huis.

We weten dat in de tijd van het Nieuwe Testament de diensten in de tempel gebruikt werden om het Woord te verkondigen en uit te leggen, maar we lezen ook regelmatig dat er tijd was om God te loven, zoals de discipelen dat deden, net nadat Jezus was opgevaren. Er staat: ‘Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.’ (Lucas 24:52). Ook David getuigt in Psalm 138 van het loven van God. Hij zegt: ‘Ik wil U loven met heel mijn hart, voor U zingen onder het oog van de goden, mij buigen naar uw heilige tempel, uw naam loven om uw liefde en trouw: grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam.’

Opdracht

Het is goed en belangrijk om te weten dat het voor de Nieuwtestamentische gemeente heel normaal was om God in de tempel te loven, maar het is nog belangrijker om te weten dat loven en aanbidden geen optie is, maar een opdracht. Een opdracht die God aan ons en Zijn gemeente geeft, omdat Hij van ons houdt en omdat Hij als geen ander weet wat voor geestelijke en krachtige uitwerking het heeft als wij Hem aanbidden. Het volk Israël krijgt in Deuteronomium al te horen dat ze alleen ontzag voor de Heer moeten hebben en dat ze Hem alleen moeten aanbidden. Jezus zelf haalt deze woorden aan als Hij door satan wordt verleid om in aanbidding voor hem neer te vallen. Hij zegt dan tegen satan: ‘Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem” (Lucas 4:8). Jezus geeft geen optie, maar een opdracht. Hij zegt niet: ‘Als je je er prettig bij voelt kun je eventueel God aanbidden.’ Hij zegt: ‘Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem’. Dat gold voor toen en voor nu. Maar als ik helemaal niet in de stemming ben om te aanbidden? Als mijn omstandigheden zwaar zijn, hoe moet dat dan? Dan nóg nodigt God u en mij uit om Hem te aanbidden. Laten we kijken wat Gods Woord daar verder over zegt.

Aanbidding staat los van onze omstandigheden

Dat klinkt heel vreemd en lijkt op het eerste gezicht niet te kunnen: God aanbidden terwijl onze omstandigheden daar niet mee rijmen. En toch is dat het vreemde, en mooie, bizarre en ontspannende, van aanbidding: het gaat om God en wij (of onze omstandigheden) hoeven niet eerst goed te zijn, voordat we God kunnen aanbidden. We mogen God aanbidden – Hij roept ons daartoe op – hoe we ons ook voelen en wat we ook meemaken. We kunnen God onder alle omstandigheden aanbidden omdat ons leven bij Hem veilig is (Psalm 27:1 e.v.), ons leven dat hier en nu bestaat en doorgaat voor eeuwig als we kinderen van God zijn. We kunnen Hem altijd danken om het grootste wonder dat bestaat: dat zijn Zoon voor ons, voor jou, voor mij stierf om de toegang tot God weer vrij te maken, zodat wij voor eeuwig bij Hem mogen horen. Wat er ook gebeurt in ons leven; dat blijft staan. Er is niets, maar dan ook niets dat ons kan scheiden van Gods oneindige liefde! Wat een wonder, wat een genade, wat is God groot en liefdevol!

Aanbidding is ook verootmoediging

Aanbidding is ook verootmoediging. Als we geconfronteerd worden met Gods heerlijkheid, met zijn heiligheid, met zijn licht, met zijn goedheid, dan worden onze zonden en duistere kanten plotseling ook zo zichtbaar. Een willekeurig raam kan er prachtig en blinkend uitzien, totdat je door dat raam naar de felle zon kijkt… Ineens zie je op datzelfde raam viezigheid, vlekken, butsen en krassen. Zo is het ook met ons leven: Als ons leven, onze woorden, ons gedrag en onze motieven in het schitterende en heldere licht komen van Gods licht, majesteit, heiligheid en heerlijkheid, dan kan het ons zo’n pijn doen en ons klein maken, omdat er letterlijk zoveel dingen aan het licht komen die gewoonweg niet goed zijn en ook niet goed te praten zijn. Muziek en stilte kan ons helpen ons klein te maken voor God om (opnieuw) te beseffen hoe groot en hoe vergevend Hij is.

(Ronald Koops)

Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik geloof dat God slechts liefde is,
en dat Hij daar vanuit steeds handelt.
Die op de wegen die Hij gaat,
altijd de weg van liefd' bewandelt.
Zo heeft Hij zich geopenbaard,
Hij zal altijd die weg betreden.
Zijn liefde heeft Hij ons verklaard,
die duurt tot in al d' eeuwigheden.

Ik geloof niet in een wraakzuchtig God,
maar in een liefdevolle Vader.
Die ons zo graag Zijn kinderen noemt,
komend in liefde ons steeds nader.
Een God die Zijn karakter toont,
waar trouw gena en liefde beiden.
In 't hart van God de Vader woont,
waardoor Hij altijd zich laat leiden.

Ik word door Hem steeds weer verrast,
wanneer Zijn liefde zich doet uiten.
En ons Zijn milde gaven schenkt,
waartoe Zijn hart steeds blijft besluiten.
Zijn liefde blijkt de grote bron,
die constant uit Zijn hart komt stromen.
Die liefde sterker dan de zon,
blijft dagelijks uit de hemel komen.

Gods liefd' die onvoorwaardelijk is,
schenkt Hij zo graag aan alle mensen.
Want in Gods liefde is geen gemis,
wie zou zich niet Zijn liefde wensen?
Gods liefde kent ook geen beperk,
met d' onze niet te vergelijken.
Gods liefde is krachtig en is sterk,
en laat Zijn wonderen aan ons blijken.
Justus A. van Tricht

 

Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
Geloof, Hoop, Liefde
 
In Gods hof bloeien Hemelse bloemen
allen lief'lijk en schitt'rend van kleur
daar gepland door Gods hand
in dat wondere land
zacht verspreidend een tedere geur
 
Geloof,Hoop en Liefde, drie lelien zo rein
zij bloeien in 't harte, dat need'rig wil zijn
Geloof,Hoop en Liefde, zij vormen wel een
maar 't schoonste van allen is Liefde alleen!
 
O,die bloemen vol hemelse geuren
zij spreken een tale zo schoon
van vertrouwen en moed
van een vreugde zo zoet,
van geloof in Gods Enige Zoon
 
In die hof hoor 'k de stem van mijn Meester
in 't geluid de ruisende wind
en Hij gaat aan mijn zij,en Zij oog rust op mij
als Hij spreek tot Zijn liefhebbend kind.
 
 
Bron onbekend
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding,
knielen voor de Heer, onze maker."1"

Ik breng U eer, Here, mijn God.
En buig mij neer aan Uw voeten,
Heilig bent U."2"

Ik aanbid U, Here, en U alleen dien ik."3"
Ik aanbid U omdat U mijn redding bent,
en mij elke dag draagt."4"

Heer mijn God, ik heb U lief met heel mijn hart,
heel mijn ziel, heel mijn verstand en al mijn kracht."5"

Ik zal de Vader aanbidden als een
waarachtige aanbidder,
in geest en in waarheid, want God is op zoek
naar zulke aanbidders."6"

Zo nader ik vrijmoedig tot de troon
van Gods genade"7"
en samen met alle engelen van God, roep ik uit:
Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige.
Die was, die is en die komt."8"

1 Psalm 95:6
2 Psalm 99:5
3 Matteüs 4:10
4 Psalm 68:20
5 Marcus 12:30
6 Johannes 4:23,24
7 Hebreeën 4:16
8 Openbaring 4:18


Bron: DPM

Lees meer...
 
 
 
 
 
 
Ik ga uw poorten binnen om U te danken,
en uw voorhof om U te loven.
Want U bent goed,
Uw liefde kent geen grenzen,
Uw troon gaat van generatie op generatie."1"

Ik breng met vreugde dank aan mijn Vader;
Hij heeft mij gered uit de macht van de duisternis en
mij overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon,
die mij verlossing heeft gebracht,
de vergeving van mijn zonden."2"

Ik heb een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen,
daarom ben ik dankbaar en zo vereer ik God."3"

Onder alle omstandigheden dank ik U!
Want dat is wat U van mij verlangt,
want ik ben één met Christus."4"

Ik ben over niet bezorgd, maar ik vraag God wat
ik nodig heb en dank Hem in al mijn gebeden,
dan zal de vrede van God,
die alle verstand te boven gaat, mijn hart en mijn
gedachten in Christus Jezus bewaren."5"

Ik laat in mijn hart de vrede van Christus heersen,
want daartoe ben ik geroepen als een deel
van het lichaam, en ik ben dankbaar."6"

Alles wat ik zeg en doe in de naam van de Heer Jezus,
doe ik terwijl ik God de Vader dank door Hem"7"

1 Psalm 100:4,5(Willibrord)
2 uit Kolossenzen 1:12-14(NBV)
3 Hebreeën 12:28
4 1Tessalonicenzen 5:18
5 Filippenzen 4:6,7(NBV)
6 Kolossenzen 3:15
7 Kolossenzen 3:17


Bron: DPM
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een brief van Vader aan jou.

Mijn kind, Ik hou onvoorwaardelijk van je. Ik geef om je, puur zoals je nu bent. Ik maak geen onderscheid in goede of slechte christenen. Ik ben blij met ieder mens, Ik heb ze immers allemaal gemaakt.

Het maakt niet uit wat je aan de buitenkant doet. Het maakt Mij uit hoe je aan de binnenkant bent.

Ik ken jou hart. Zelfs beter dan jij je eigen hart kent. Ik weet altijd waar je aan denkt, en weet altijd wat je dwars zit.

Het doet mij goed als jij elke dag bij mij komt. Elke dag zie ik je verlangen naar meer van Mij, en Ik zal je alles geven.

Vertrouw Mij. Ik ga je helpen.

Ik werk vanuit je hart. Ik woon in je hart. Ik leef in jou.

Ik wil je zo veel dingen leren. En je kunt zo veel dingen weten, maar daar gaat het niet om.

Ik wil dat je bij Me bent.

Ik hou van je. En het enige wat Ik van jou verlang is dat je ook van Mij houdt.

Jou hart is een hart van liefde, omdat Ik in jou hart woon. Blijf kijken naar je hart, dat doe Ik ook.

Ik wil je helpen met alles waar je mee zit. Ik wil bij je zijn, en je troosten als het nodig is. Ik wil voorzien waar het nodig is.

Ik wil dat je gelukkig bent.

Je bent bij Me geweest, en Ik heb gehoord en gezien hoe je je voelt. Ik weet hoe je je voelt, want eens heb Ik het zelf ook gevoeld.

Ik begrijp je.

Ik ben jou God. Ik zie, dat jij op Mij vertrouwt. Ik zie, dat je Mij zoekt. En Ik zal je zegenen. Ik alleen.

Ik vind je mooi. Ik vind je het meest mooie wat ik ooit heb bedacht. Je lijkt op Mij.

 

Richt je op Mijn liefde. Ik zal vanuit jou hart gaan werken. Ik zal de mensen om je heen laten zien dat Ik in jou woon. Dat hoef je niet zelf te doen.

Ik vraag van je om bij Mij te zijn. En met mij te praten, over alles waar je maar over kunt praten. Ik wil graag dat we twee hele goede vrienden worden, die alles met elkaar delen.

Vraag het Mij, en Ik zal het je geven. Dat beloof ik je.

Vertrouw me, als een kind dat zijn Vader vertrouwt.

Blijf bij Mij, en verlaat nooit Mijn voetsporen die Ik heb achtergelaten voor jou. Je ziet ze staan in Mijn Woord.

Ik ga je helpen, zoals Ik je altijd geholpen heb.

Kom bij Mij, ik ga je rust geven. Ga genieten van Mij, zoals ik geniet van jou. Kijk eens naar Mijn werk, dat Ik gedaan heb ik jou leven. Geniet er van. Ik weet nog hoe je leerde praten, en Ik weet nog hoe je leerde fietsen. Ik heb genoten. Echt.

Geniet nu van Mij. Ik ga je nieuwe dingen leren. Geniet er van, hoe Ik het voor jou gaan doen. Want alleen Ik ga het voor je doen. Alleen Ik kan je helpen. De wereld heeft geen oplossingen meer, ze hebben alles geprobeerd. Maar alleen Ik ben goed.

 

Ik weet dat je nu denkt, maar mijn problemen dan?

Vergeet ze even. Kom even bij Mij. Ik heb je nodig. Ik wil je namelijk vullen met Mijn liefde. Laat Me bij je zijn.

Kom, en Ik zal je rust geven.

Kom, en Ik zal je zegenen.

Kom, en Ik zal alles met je delen.

Kom, en Ik zal je zeggen wat ik wil zeggen.

Kom, en Ik zal naar je luisteren, Ik zal je helpen, Ik zal er altijd voor je zijn.

Maar kom.

 

Ik heb grote plannen met jou, vergeet dat niet.

Vind je rust bij Mij. Dat heb je nodig.

 

Ik wacht geduldig op je,

Je allerbeste Vader. God

 

Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sta op, mijn geliefde

Ik heb een verlangen voor jou, mijn kind.

Een droom… Een passie…. Een vuur brandt in mijn hart voor jou… Wist je dat?

Ik heb een grote droom, om jou te zien stralen als de zon, in deze donkere wereld. Om je te zien opstaan, in de kracht van mijn liefde en bevrijding.

Ik heb mijn leven voor jou gegeven, niet omdat Ik je lasten wil opleggen, maar om je VRIJ te maken. Ik ben niet aan het kruis gegaan, om je onder een juk te brengen, mijn kind. Ik heb mijn leven afgelegen om je VRIJ te maken, om je op te doen staan in MIJ.

Ik heb alles afgelegd Mijn geliefde kind, alles, ja alles, voor jou.

Besef eens wat dat betekent…. Besef eens wat dat betekent, mijn kind. Ik, de God die hemel en aarde heeft geschapen, de Maker van alles wat leeft, Ik die alles en iedereen ken bij naam, en die de haren op je hoofd heeft geteld. De almachtige, de eeuwige, Hij die geen begin en geen einde kent, Hij die alles wat bestaat in zijn handen draagt, die alles weet wat er te weten valt…


Hij die de grenzen van het heelal heeft vastgesteld, Hij die elk kind dat geboren wordt ziet en liefheeft, in wat voor omstandigheden het ook op de aarde wordt gebracht. Ik weet alles, Ik zie alles, Ik ken alles en iedereen. Ik ben Hij die geen grenzen heeft, die onbeperkt is, die alles kan.

En Ik ben het, zegt God, die zijn leven heeft afgelegd, die alles wat Hij heeft, heeft afgelegd. Ik ben een mens geworden, een sterfelijk, beperkt mens, een mens die kan lijden, bloeden, honger lijden, bespot worden, in zijn gezicht geslagen worden, een mens die niets heeft in zichzelf, die net zozeer van stof is gemaakt als jij bent…

Ik heb alles afgelegd en ben een mens geworden, zwak, beperkt, kwetsbaar, net als jij.

Ik ben door het slijk gesleurd door de duisternis in de harten van mensen, Ik ben geslagen door hun zwepen en stokken, Ik ben vernederd en bespot, Ik heb alles toegestaan, alles laten gebeuren, Ik ben heel diep gegaan, ALLES heb Ik afgelegd, mijn eer, mijn heerlijkheid, mijn almacht…


Ik heb me laten slaan aan het kruis, de spijkers sloegen ze door Mijn handen en voeten, het bloed stroomde langs Mijn lichaam, de ogen van de mensen keken met spot en minachting, haat en afgrijzen naar Mij… Ik heb alles wat Ik had afgelegd.

Waarom deed Ik dat, mijn kind? Om jou te zien opstaan, om jou vrij te zien worden, om jou te verlossen uit de duisternis van deze wereld.

Ik ben niet zomaar de duisternis ingegaan, Ik ben niet zomaar de hel ingegaan, Ik heb me niet zomaar laten bespotten, slaan, vernederen, bespuwen, martelen tot bloedens toe.

Ik deed het OM JOU VRIJ TE ZIEN WORDEN.

Dus ontvang mijn verlossing, Mijn geliefde kind, ontvang mijn bevrijding, Mijn geliefde zoon en dochter. Voor jou heb Ik alles over, weet je dat? Voor jou heb Ik letterlijk alles over.

Ik kan het zeggen, want het zijn geen loze woorden. Mensen hebben vaak grote woorden, maar in praktijk hebben ze niet de liefde in hun hart om de grote beloften waar te maken. Maar Ik heb niet alleen de grote woorden. Ik heb de bewijzen in mijn lichaam, de gaten in mijn handen en voeten blijven er, als teken van mijn alles-opofferende, alles-verterende, alles-doorbrekende liefde voor jou.


Ik ben niet hoog verheven gebleven, nee, Ik ben afgedaald in de diepste diepten, in de donkerste duisternis, in de meest verlaten oorden, in de plaatsen waar geen mens ooit zou willen gaan. Om jou te bevrijden.

Dus sta op Mijn kind, hef je hoof omhoog, durf te staan in de liefde die Ik voor je heb.

Denk niet dat je Mij niet waard bent, denk niet dat je Mij niet verdient. Je hoeft het niet te verdienen, mijn kind. Je mag zien dat Ik de weg ben gegaan voor jou. Ik ben de verlosser. Je kunt jezelf niet verlossen, je kunt jezelf niet bevrijden, je kunt jezelf niet vrijkopen. Ik ben de weg gegaan voor jou.

Hef je hoofd omhoog, kijk naar MIJ, zie de weg die Ik gegaan ben voor jou. Want het is mijn droom, mijn kind, dat je het gaat zien, hoe kostbaar jij bent voor Mij. Hoe geliefd jij bent door de allerhoogste, de eeuwige, de almachtige, de alomtegenwoordige, Hij die alles weet en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde.

Denk niet dat je te klein, te onbelangrijk bent voor Mij.

Nee, Ik ken je door en door, Ik ken je zoveel beter dan je jezelf kent. Ik ben de eeuwige en Ik weet alles van iedereen. Ik ben de allerhoogste. Niemand kent Me in mijn volle heerlijkheid, maar Ik ken jou wel in je volle zijn, in wie je werkelijk bent.

En Ik zeg tegen jou: kom hier, in mijn liefde, sta op, wordt verlicht door mijn uitstraling van verlossing en bevrijding. Want Ik ben er voor jou.

Sta niet toe dat de leugens van de boze je naar beneden halen, sta niet toe dat de leugens van de leugenaar je ontkrachten en onderdrukken. Nee, Ik heb alles gedaan om je te verlossen.

Dus sta op, wordt verlicht, wees degene die weet: 'Mijn Koning heeft alles betaald voor Mij'.

Ik wil je zien stralen, mijn geliefde, als de zon, midden in de donkere wereld. Want dat is je roeping, om een stralend licht te zijn. Geen klein, zwak lichtje, maar een helder, sterk, oogverblindend licht, waar mensen ofwel toe aangetrokken worden, of van wegvluchten omdat het te fel is. Ik heb het voor jou gedaan.

Kom. Sta op. Kijk naar Mijn liefde voor jou. Want Ik heb de weg voor jou geopend.

Veel liefde,
Jezus Christus.


Lees meer...
 
 
 
 
Wie ben ik in CHRISTUS

Mijn relatie tot God:

Joh: 1:12 Ik ben Gods kind.
Joh 15:15 Ik ben een vriend van Christus.
Rom 5:1 Ik ben rechtvaardig verklaard.
1Kor 6:17 Ik ben verbonden met de Heer, en één geest met Hem.
1 Kor 6:20 Ik ben gekocht en betaald, ik ben Gods eigendom.
1 Kor 12:27 Ik ben een deel van het lichaam van Jezus.
Ef 1:1 Ik ben een heilige.
Ef 1:5 Ik ben door God als Zijn kind geadopteerd.
Ef 2:8 Ik heb toegang tot de Vader door de Heilige Geest.
Kol 1:14 Ik heb verlossing ontvangen, en mijn zonden zijn vergeven.
Kol 2:10 Ik heb volheid verkregen in Christus. In Hem ben ik volkomen.

Mijn positie in God:

Rom 8:1,2 Ik ben voor altijd vrij van veroordeling.
Rom 8:28 Ik mag er zeker van zijn dat alle dingen meewerken ten goede.
Rom 8:31-34 Ik mag weten dat niemand mij nog kan veroordelen.
Rom 8:34-39 Ik kan nooit meer gescheiden worden van de liefde van God.
2 Kor 1:21,22 Ik ben bevestigd, gezalfd en verzegeld door God.
Kol 3:3 Ik ben met Christus in God verborgen.
Fil 1:6 Ik ben er van overtuigd dat God het goede werk dat Hij in mij
begonnen is, ook zal afmaken.
Fil 3:20 Ik ben een burger van de hemel.
2 Tim 1:7 Ik heb geen geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht,
liefde, en bezonnenheid.
Heb 4:16 Ik ontvang barmhartigheid en genade wanneer ik ze nodig heb.
1 Joh 5:18 Ik ben uit God geboren, en de boze heeft geen vat op mij.

Mijn waarde in God:


Matt 5:13,14 Ik ben het zout van deze aarde en het licht van deze wereld.
Joh 15:1,5 Ik ben een rank aan de ware wijnstok, een kanaal van Zijn kracht.
Joh 15:16 Ik ben uitgekozen en aangewezen om vrucht te dragen.
Hand 1:8 Ik ben een persoonlijk getuige van God de Vader.
1 Kor 3:16 Ik ben Gods tempel.
2 Kor 5:17 Ik ben een nieuwe schepping in Christus.
2 Kor 5:18 Ik ben een kanaal voor Gods verzoening in Christus.
2 Kor 6:1 Ik ben Gods medewerker( 1 kor 3:9)
Ef 2:6 Ik bekleed in Christus een plaats in de Hemelse gewesten.
Ef 2:10 Ik ben Gods maaksel.
Ef 3:12 Ik mag met vrijmoedigheid en vertrouwen tot God naderen.
Fil 4:13 ik ben in staat, om in de kracht van Christus, alle dingen te doen.
 
 
Lees meer...
 
 
In Hem kan ik alles!

Groot is mijn Here en geweldig in kracht! (1)
Daarom ben ik krachtig in Hem en in de sterkte van Zijn kracht. (2)

Hij zal mij stellen tot een hoof en niet tot een staart,
ik zal enkel opgaan en niet neergaan,
omdat ik luister naar de geboden van de Here. mijn God. (3)
Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. (4)

Hij die mij roept is getrouw. Hij zal het ook doen. (5)
Mijn vertrouwen is de Here;
ik ben als een boom, aan aan het water geplant.
Mijn loof blijft groen;
ik heb in een jaar van droogte geen zorg en laat niet na vrucht te dragen. (6)
- al wat ik onderneem, gelukt. (7)

De Here gaat voor mij uit,
om mijn te leiden op de weg,
zodat ik dag en nacht voort kan gaan. (8)
Met mijn God spring ik over een muur. (9)

Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. (10)

God zij dankt, die mij de overwinning geeft door mijn Here Jezus Christus! (11)

Amen!

1) Psalm 147:5 7) Psalm 1:3
2) Efez. 6:10 8) Exodus 13:21
3) Deut. 28:13 9) Psalm 18:30
4) Filp. 4:13 10) Markus 9:23
5) Jer. 17:8 11) 1 Kor. 15:57
 
 
Lees meer...
 
 
Proclamatie


Hij is de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde!
Hij is de Schepper en de Architect van het universum.
Hij is de Manager aller tijden.
Hij is, Hij was en zal er altijd zijn.
Onwankelbaar, onveranderlijk, onverslagen en nooit tenietgedaan.
Hij werd gekwetst maar brengt genezing. Hij werd doorboord en verlicht nu de pijn.
Hij werd vervolgd en brengt vrijheid.
Hij was dood maar Hij is opgestaan en brengt kracht en leven,
Hij regeert en brengt Vrede!

De wereld kan Hem niet begrijpen.
Legers kunnen Hem niet verslaan.
Scholen kunnen Hem niet uitleggen.
Leiders kunnen Hem niet negéren.
Herodes kon Hem niet doden.
De Farizeeërs konden Hem niet in de war brengen.
De mensen konden Hem niet tegenhouden.
Nero kon Hem niet verpletteren.
Hitler kon Hem niet tot zwijgen brengen.
De New Age kan Hem niet vervangen.
Donahue kan Hem niet wegredeneren.

Hij is licht, liefde, leven. Hij is Heer.
Hij is goedheid, vriendelijkheid, zachtheid. Hij is God.
Hij is heilig, rechtvaardig, machtig.
Hij is krachtig en zuiver.
Zijn wegen zijn goed. Zijn woord is eeuwig. Zijn wil is onveranderlijk.
Hij is mijn Verlosser. Hij is mijn Redder.
Hij is mijn Gids. Hij is mijn vrede.
Hij is mijn vreugde. Hij is mijn troost.
Hij is mijn Heer en Hij regeert over mijn leven!
Ik dien Hem omdat Zijn verbond liefde is.
Omdat Zijn last licht is en omdat Zijn plan voor mij een leven in overvloed is.
Ik volg Hem omdat Hij de Wijsheid van de wijzen is.
De Kracht van de krachtigsten. De Oudste van de ouderen.
De Heerser der heersers. De Leider der leiders. De Opzichter van de overwinnaars.
De Soevereine Heer van alles dat was, dat is en dat komen zal.

Zijn doel is een relatie met mij!
Hij zal me nooit verlaten. Hij zal me nooit in de steek laten.
Hij zal me nooit misleiden. Hij zal me nooit vergeten. Hij zal me nooit over het hoofd zien.
Hij zal nooit Zijn afspraak met mij uit Zijn agenda schrappen.
Als ik val, tilt Hij me op.
Als ik faal, vergeeft Hij. Als ik zwak ben, is Hij sterk.
Als ik verdwaald ben, is Hij de weg. Als ik bang ben, is Hij mijn moed.
Als ik struikel, ondersteunt Hij mij. Als ik verwond ben, geneest Hij mij.
Als ik gebroken ben, maakt Hij mij heel. Als ik blind ben, leidt Hij mij.
Als ik hongerig ben, voedt Hij mij. Als ik beproevingen krijg, is Hij bij mij.
Als ik vervolgd word, beschermt Hij mij. Als ik verdriet heb, troost Hij mij.
Als ik verlies lijd, treft Hij voorzieningen voor mij.
Als de dood komt, draagt Hij mij naar Huis!

Hij is alles, voor iedereen, overal.
Altijd en op elke manier.
Hij is GOD en Hij is trouw.
Hij is mijn Vader in de hemel. Ik ben van Hem, en Hij is van mij.
Daarom voel ik me zo sterk en zeker!
Hij heeft mij een heerlijke belofte gedaan en Hij is waarheid!
God heerst over alles en ik sta aan Zijn kant.
Dat betekent dat mijn ziel in Goede Handen is.
Iedere dag is een zegen want GOD is erbij!

AMEN

Bron onbekend
 
 
 
Lees meer...
 
 
Wie ben ik....

Ik ben het zout der aarde
Ik ben het licht der wereld
Ik ben een kind van God
Ik ben een rank van de ware wijnstok, een kanaal voor de liefde van Christus
Ik ben een vriend van Christus
Ik ben door Christus uitgekozen een aangewezen om zijn vrucht te dragen
Ik ben een dienaar van de gerechtigheid
Ik ben een dienaar van God
Ik ben een zoon van God; God is mijn geestelijke Vader
Ik ben een medeërfgenaam van Chrsitus, en heb deel aan het erfgoed van Christus
Ik ben Gods tempel, Zijn Geest en zijn leven wonen in mij
Ik heb mij aan de Heer gehecht en ben een geest met Hem
Ik ben een lid van het Lichaam van Christus
Ik ben een nieuwe schepping
Ik ben verzoend met God en Hij heeft mij de bediening der verzoening gegeven
Ik ben een zoon van God en ik ben in Christus een met andere christenen
Ik ben een erfgenaam van God omdat ik een zoon van God ben
Ik ben een heilige
Ik ben een maaksel van God, in Christus Jezus geschapen om zijn werk te doen
Ik ben een huisgenoot van God
Ik ben een gevangene in de Heer
Ik ben rechtvaardig en heilig
Ik ben een burger van een rijk in de hemel, en ik heb nu al een plaats in de hemelse gewesten
Ik ben verborgen met Christus in God
Ik ben een uiting van het leven van Christus, omdat Hij mijn is
Ik ben door God uitverkoren, heilig en bemind
Ik ben een kind van het licht en niet van de duisternis
Ik heb deel aan de hemelse roeping
Ik heb deel aan Christus; ik heb deel aan zijn leven
Ik ben een levende steen en laat me gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis
Ik hoor bij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom
Ik ben een bijwoner en vreemdeling in deze wereld waar ik tijdelijk woon
Ik ben een vijand van de duivel
Ik ben een kind van God, en ik zal gelijk zijn aan Christus, als Hij terugkomt op de aarde
Ik ben uit God geboren. Het kwaad, de duivel, heeft geen vat op mij

Ik ben niet de grote ’IK ben’

Maar door de genade van God ben ik wat ik ben
 
Door Gods genade...

ben ik rechtvaardig voor God en zijn mijn zonden vergeven
ben ik met Christus gestorven en heerst de zonde niet meer over mijn leven
word ik niet meer veroordeeld
heeft God mij in Christus gesteld
heb ik de Geest van god ontvangen, opdat ik weet wat God mij in genade schenkt
heb ik de gezindheid van Christus
ben ik gekocht en betaald; ik ben niet van mijzelf; ik ben van God
ben ik door God in Christus gezalfd en verzegeld en heb ik de Heilige Geest ontvangen,
die een onderpand is van mijn erfenis
leef ik niet meer voor mezelf, maar voor god, omdat ik gestorven ben
ben ik rechtvaardig gemaakt
ben ik met Christus gekruisigd, en toch leef ik; maar niet mijn ik, maar Christus leeft in mij.
Mijn leven is van Christus
ben ik gezegend met geestelijke zegeningen
ben ik uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat ik heilig en onberispelijk
zou zijn voor Gods aangezicht
ben ik door God bestemd als zijn zoon aangenomen te worden
zijn mijn zonden vergeven en mag ik Gods overvloedige genade ontvangen
ben ik mede levend gemaakt met Christus
ben ik met Christus opgewekt en heb ik met Hem een plaats gekregen in de
hemelse gewesten
heb ik door de Geest toegang tot de Vader
mag ik in vrijmoedigheid, vrijheid en vertrouwen tot God naderen
ben ik verlost van de macht van satan en overgebracht in het Koninkrijk van Christus
zijn al mijn zonden vergeven. Ik sta niet meer in de schuld bij God
woont Christus zelf in mij
ben ik geworteld in Christus en word ik opgebouwd in Hem
ben ik geestelijk besneden. Mijn oude natuur is van mij weggenomen
heb ik de volheid verkregen in Christus
ben ik begraven, opgewekt en levend gemaakt met Christus
ben ik met Christus gestorven en opgewekt. Mijn leven is verborgen met Christus in God.
Christus is nu mijn leven
heb ik een geest gekregen van kracht, liefde en bezonnenheid
heeft God ons gered en geroepen met een heilige roeping
schaamt Jezus zich niet mij een broeder te noemen, omdat ik geheiligd ben en een met
Hem die mij geheiligd heeft
mag ik vrijmoedig voor Gods aangezicht naderen, om barmhartigheid en genade
te vinden in tijden van nood
heeft God mij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat ik deel zou hebben
aan de goddelijke natuur
 
Bron onbekend
 
 
 
Lees meer...

 

 

 

Open je ogen voor de schoonheid van de schepping

Open mijn ogen voor de schoonheid van uw schepping
Open mijn oren voor uw liefdevolle stem,
die aan mij zegt: Ik hou van jou, mijn kind, kom bij mij.

Open mijn ogen om uw heerlijkheid te zien, Heer.
Open mijn oren om te horen naar uw stem;
ik zeg U Heer, ik hou van U, mijn Vader, ik kom bij U.

Ik open mijn hart voor de Heer die ik dien.
Ik open mijn hart, laat mij zien met uw ogen.
Open mijn hart, maak het sterk en bewogen.
Ik open mijn hart.

Open mijn ogen voor de tranen van de mensen.
Open mijn oren voor uw liefdevolle stem,
die aan hen zegt: Ik hou van jou, mijn kind, kom bij Mij.

Open mijn ogen voor de dag dat U zal komen.
Open mijn oren voor de stem van Hem die komt;
ik zeg U Heer, ik hou van U, mijn Vader, ik kom bij U.
 
Hinke Smit, 2006
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaders Liefdesbrief

Mijn kind,

Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je Psalm 139:1
Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat Psalm 139:2
Alles wat je doet is bij mij bekend Psalm 139:3
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld Mattheüs 10:29-31
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld Genesis 1:27
In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan Handelingen 17:28
Je bent uit Mij voortgekomen Handelingen 17:28
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al Jeremia 1:5
Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit Efeziërs 1:4
Je bent geen vergissing Psalm 139:15
Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek Psalm 139:16
Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven Handelingen 17:26
Je bent prachtig gemaakt Psalm 139:14
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder Psalm 139:13
Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd Psalm 71:6
Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen Johannes 8:41-44
Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde1 Johannes 4:16
Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde1 Johannes 3:1
Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent1 Johannes 3:1
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen Mattheüs 7:11
Want Ik ben de perfecte vader Mattheüs 5:48
Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand Jacobus 1:17
Ik geef je wat je nodig hebt Mattheüs 6:31-33
Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest Jeremia 29:11
Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde Jeremia 31:3
Ik denk ontelbaar veel aan je Psalm 139:17-18
En Ik zing een lied van blijdschap over je Zefanja 3:17
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen Jeremia 32:40
Want je bent Mijn kostbare bezit Exodus 19:5
Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen Jeremia 32:41
En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien Jeremia 33:3
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden Deuteronomium 4:29
Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven Psalm 37:4
Want Ik heb die verlangens in je gelegd Filippenzen 2:13
Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen Efeziërs 3:20
Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt 2 Thessalonicenzen 2:16-17
En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet 2 Corinthiërs 1:3-4
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je Psalm 34:19
Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen Jesaja 40:11
Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen Openbaring 21:3-4
En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen Openbaring 21:3-4
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus Johannes 17:23
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien Johannes 17:26
Hij is het exacte evenbeeld van Mij Hebreeën 1:3
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta Romeinen 8:31
En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk 2 Corinthiërs 5:18-19
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen 2 Corinthiërs 5:18-19
Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou1 Johannes 4:10
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen Romeinen 8:31-32
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook1 Johannes 2:23
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde Romeinen 8:38-39
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt Lucas 15:7
Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven Efeziërs 3:14-15
Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn?Johannes 1:12-13
Ik wacht op je Lucas 15:11-32

je Vader
Almachtig God
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goede morgen, ik ben het, Jezus.
Vandaag zal ik al je problemen behandelen.
Onthoudt alsjeblieft dat ik daarbij je hulp niet nodig heb.
Als de duivel je een situatie bezorgd die je niet aan kan,
doe dan geen poging om het op te lossen.
Doe het dan rustig in de KVJ – bakje (Klussen voor Jezus)
Het zal behandeld worden in Mijn tijd, niet de jouwe.
Als het probleem in het bakje is geplaatst , blijf het dan niet vasthouden, en verwijder
het ook niet. Vast houden of verwijderen zal de oplossing gaan vertragen
Als het een situatie is waarvan je denkt dat je hem zelf af kunt handelen, raadpleeg me dan in gebed, om zeker te zijn dat het de juiste oplossing is.
Omdat Ik niet slaap, nog sluimer, is het voor jou niet nodig om slaap te verliezen.
Rust alsjeblieft Mijn kind.
Als je contact met Me zoekt,
Ik sta 24 uur van dag open voor jou
Ik hou van je en zal altijd bij je zijn, waar je ook heen mag gaan.
 
Je vriend Jezus
 
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe gaat het met je ?

Ik wilde je toch even schrijven om je te laten weten hoeveel Ik van je houd. Ik zal je gisteren nog toen je met je vriend praatte. Ik heb de hele dag gewacht, want Ik hoopte maar dat je ook met Mij wilde praten. Toen het avond werd, gaf Ik je een koele wind, zodat je kon rusten en Ik wachtte, maar je kwam niet. Ik zag je inslapen en verlangde ernaar om je wenkbrauwen aan te raken; dus liet Ik het maanlicht op je kussen en je gezicht vallen. Opnieuw wachtte Ik af, verlangend om voor je te komen; zodat we zouden kunnen praten. Ik heb zoveel dingen die Ik je wil geven. Toen werd je weer wakker en haastte je naar je werk. Mijn tranen waren in de regen.

Vandaag zag je er zo bedroefd uit, zo alleen. Het doet Mijn hart pijn, want Ik weet hoe je je voelt. Mijn vrienden lieten Mij in de steek en deden Me vaak pijn. Maar ik houd van jou ! Och, als je alleen naar Me wilde luisteren. IK HOUD VAN JE.

Dat probeer ik je te vertellen in de blauwe lucht en het groene gras. Ik fluister het door de bladeren van de bomen en adem het door de kleur van de bloemen. Ik schreeuw het naar je door de bergrivieren en geef aan de vogels een liefdeslied om voor jou te zingen. Ik omhulde je met warme zonneschijn en Ik parfumeerde de wind met de geur van de natuur. Mijn liefde voor jou is dieper dan de oceaan, hoger dan de bergen en groter dan de hoogste nood van je hart. Och als je alleen maar wist, hoe ik ernaar verlang om met je te wandelen en met je te praten.

Ik weet hoe moeilijk het is hier op aarde. Ja, ik weet het echt en Ik wil je zo graag helpen. Ik zou het fijn vinden als je Mijn vader zou ontmoeten. Hij wil jou ook helpen, net als Ik, Zo is Mijn Vader nu helemaal.

Roep Me, vraag Me, praat met Me. Ik heb zo ontzettend veel met je te delen. Ik zal je niet langer lastig vallen. Je bent vrij om te kiezen. Ik heb al voor jou gekozen. Daarom blijf Ik wachten ... Omdat ik van je houd.

Je vriend Jezus
Lees meer...
 
 
 
 
 
Ik schrijf deze brief, omdat jij de moeite waard bent.
Ik zag je gisteren nog toen je met je vrienden praatte.
Ik heb de hele dag gewacht want Ik hoopte dat je ook met Mij wil praten.
Soms zie je er zo verdrietig uit, zo alleen…
Dat doet Mij pijn, want Ik weet hoe jij je voelt.
In de tijd dat Ik op aarde was, heb Ik het moeilijker gehad als jij het ooit zult hebben. Tweeduizend jaar geleden heb Ik voor jou gekozen.
Ik heb voor je gekozen omdat je belangrijk voor Mij bent.
Zo belangrijk dat Ik de prijs heb betaald voor jouw fouten en tekortkomingen,
toen Ik daar aan het kruis hing tussen hemel en aarde.
Ik was door God verlaten, zodat jij weer bij Hem kunt komen.
Ik heb Mijn leven gegeven om jou te kunnen redden.
Na drie dagen ben Ik weer opgestaan en heb Ik de dood overwonnen,
zodat jij eeuwig leven kunt krijgen.
Ik weet dat tweeduizend jaar een lange tijd is
en Ik kan me goed voorstellen dat het moeilijk is
om te geloven wat Ik voor jou heb gedaan.
Toch is het zo en dat probeer Ik je te vertellen door wat je om je heen ziet.
In de blauwe lucht en het groene gras.
Dat probeer Ik je te vertellen
als Ik je omhels met warme zonnestralen.
Roep Me …
Praat alsjeblieft met Me …
Vertel Me waarmee je zit.
Ik kan je echt helpen!
Als je voor Mij kiest kan Ik je fouten en tekortkomingen vergeven.
Als je voor Mij kiest, kun je eeuwig leven krijgen.
Een leven zoals het leven bedoeld is.
Neem Me aan als Koning van je hart en Ik zal je Mijn liefde geven.
Ik zal je zoveel liefde geven dat je het kan uitdelen aan anderen.
Ik zal je troosten als je verdriet hebt
en je hart laten zingen als je blij bent.
Kies voor Mij.
Ik heb al voor jou gekozen.
 
Jouw vriend Jezus
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn kind,
Ik hou onvoorwaardelijk van je. Ik geef om je, puur zoals je nu bent. Ik maak geen onderscheid in goede of slechte christenen. Ik ben blij met ieder mens, Ik heb ze immers allemaal gemaakt.
Het maakt niet uit wat je aan de buitenkant doet. Het maakt Mij uit hoe je aan de binnenkant bent.
Ik ken jou hart. Zelfs beter dan jij je eigen hart kent. Ik weet altijd waar je aan denkt, en weet altijd wat je dwars zit.
Het doet mij goed als jij elke dag bij mij komt. Elke dag zie ik je verlangen naar meer van Mij, en Ik zal je alles geven.
Vertrouw Mij. Ik ga je helpen.
Ik werk vanuit je hart. Ik woon in je hart. Ik leef in jou.
Ik wil je zo veel dingen leren. En je kunt zo veel dingen weten, maar daar gaat het niet om.
Ik wil dat je bij Me bent.
Ik hou van je. En het enige wat Ik van jou verlang is dat je ook van Mij houdt.
Jou hart is een hart van liefde, omdat Ik in jou hart woon. Blijf kijken naar je hart, dat doe Ik ook.
Ik wil je helpen met alles waar je mee zit. Ik wil bij je zijn, en je troosten als het nodig is. Ik wil voorzien waar het nodig is.
Ik wil dat je gelukkig bent.
Je bent bij Me geweest, en Ik heb gehoord en gezien hoe je je voelt. Ik weet hoe je je voelt, want eens heb Ik het zelf ook gevoeld.
Ik begrijp je.
Ik ben jou God. Ik zie, dat jij op Mij vertrouwt. Ik zie, dat je Mij zoekt. En Ik zal je zegenen. Ik alleen.
Ik vind je mooi. Ik vind je het meest mooie wat ik ooit heb bedacht. Je lijkt op Mij.

Richt je op Mijn liefde. Ik zal vanuit jou hart gaan werken. Ik zal de mensen om je heen laten zien dat Ik in jou woon. Dat hoef je niet zelf te doen.
Ik vraag van je om bij Mij te zijn. En met mij te praten, over alles waar je maar over kunt praten. Ik wil graag dat we twee hele goede vrienden worden, die alles met elkaar delen.
Vraag het Mij, en Ik zal het je geven. Dat beloof ik je.
Vertrouw me, als een kind dat zijn Vader vertrouwt.
Blijf bij Mij, en verlaat nooit Mijn voetsporen die Ik heb achtergelaten voor jou. Je ziet ze staan in Mijn Woord.
Ik ga je helpen, zoals Ik je altijd geholpen heb.
Kom bij Mij, ik ga je rust geven. Ga genieten van Mij, zoals ik geniet van jou. Kijk eens naar Mijn werk, dat Ik gedaan heb ik jou leven. Geniet er van. Ik weet nog hoe je leerde praten, en Ik weet nog hoe je leerde fietsen. Ik heb genoten. Echt.
Geniet nu van Mij. Ik ga je nieuwe dingen leren. Geniet er van, hoe Ik het voor jou gaan doen. Want alleen Ik ga het voor je doen. Alleen Ik kan je helpen. De wereld heeft geen oplossingen meer, ze hebben alles geprobeerd. Maar alleen Ik ben goed.

Ik weet dat je nu denkt, maar mijn problemen dan?
Vergeet ze even. Kom even bij Mij. Ik heb je nodig. Ik wil je namelijk vullen met Mijn liefde. Laat Me bij je zijn.
Kom, en Ik zal je rust geven.
Kom, en Ik zal je zegenen.
Kom, en Ik zal alles met je delen.
Kom, en Ik zal je zeggen wat ik wil zeggen.
Kom, en Ik zal naar je luisteren, Ik zal je helpen, Ik zal er altijd voor je zijn.
Maar kom.

Ik heb grote plannen met jou, vergeet dat niet.
Vind je rust bij Mij. Dat heb je nodig.

Ik wacht geduldig op je,
Je allerbeste Vader. God.
 
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn kind,

het leven dat Ik je gegeven heb, is sterker
dan de machtigste krachten van dood en vernietiging.
Ik heb jou gevuld met Mijn Heilige Geest.
Ik heb Mijn levenskracht in jou gebracht.
Ik ben de God die IN JOU is.

Ik ben niet ver weg,
maar Ik ben Immanuel, God met JOU!

Overal waar jij loopt of gaat.
Overal waar jij zit of staat.
Ik ben er.
Ik ben daar waar jij bent.
Ik ben jouw God. Jouw Vriend.

Ik wil dat je weet, Mijn kind, dat Ik om je geef.
Dat Ik van je houd. Dat Ik altijd bij je ben.

Twijfel daar nooit aan.

Laat de vreugde van Mijn aanwezigheid in je hart zijn.
Laat het leven dat Ik je heb gegeven, vrijuit in je stromen.
Ik heb je geen geest van angst of van wanhoop gegeven,
maar de Geest die eeuwig leven geeft.

Laat Mijn Geest vandaag in je hart zijn, Mijn kind.

En geniet van Mij.

Ik ben bij je. Altijd. Elke dag van je leven.
Ik heb JOU uitgekozen om van Mij te zijn, zegt God.
Ik heb je uit het vuil en de duisternis van deze wereld gehaald.

Ik ben Degene geweest die om jou gaf, altijd.
En Ik zal je laten zien dat
Mijn liefde voor jou nooit zal ophouden.

Ik ben God. En Ik ben waarheid.
Je kunt me echt vertrouwen, Mijn kind.
Ik zal je niet laten zitten.

Ik zal je redden, als je Mij roept.
Ik zal je troosten als je het naar Me uitschreeuwt.

Ik zal je altijd helpen.

Laat deze waarheid tot in het diepst van je hart doordringen.
Denk erover na.
Praat er met Mij over.
Houd het voor ogen.

Ik ben de Heer die jou helpt en die jou geneest,
Mijn geliefd kind.

Ik ben niet die drukke vader die je gekend hebt.
Ik ben niet die vader die het eigenlijk
niets kon schelen wat jij nodig had.
Ik ben niet die papa die kwaad werd,
als jij iets verkeerd deed.

Ik ben de Heer, de God die jou kent,
die om jou geeft,
en die niets liever wil dan steeds meer
zorgen voor alles wat er
in jouw leven gebeurt.

Als je in Mij rust, als je Mij in jouw leven laat regeren,
als je Mijn hand toestaat om dingen voor je uit te werken,
dan zul je het zien.

Je zult het ervaren. Je zult Mij vinden.

Ik ben er.

Laat los.
Laat de dingen waar je je zorgen over maakt los.

En kom tot rust in Mij.

Ik ben er.

Hier.

Bij jou.

Nu.

En voor altijd.

IK BEN!

Rust uit bij Mij.

Ik hou van jou.

Kijk naar de sterren aan de hemel.
En wees je bewust van Mijn kracht.
Van Mijn macht.
Van mijn liefde voor jou die nooit ophoudt.

Deze liefde is echt.
Zo echt als het heelal dat je ziet.
Het is zelfs groter dan deze
schijnbaar oneindige ruimte.

Mijn liefde gaat verder...

En Mijn liefde is er altijd. Bij jou. In jou. Voor jou.

Het is jouw schat. Je grootste rijkdom.

Voor altijd.


Je opgestane Heer en Redder,

Jezus Christus!
 

Bron : Real-life.nl

 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn geliefd kind,

Weet je dat Ik mijn hemelse heerlijkheid,
die enorme majesteit, die vreugde en die kracht,
allemaal heb afgelegd, ook voor jou?
Weet dat Ik onbegrijpelijk veel van jou hou;

dat jij werkelijk kostbaar bent voor Mij?
Mijn kind, begrijp je het dan niet?
Zie je het dan niet?
Ben je zo verblind door de duisternis van deze ontaarde wereld?

Jij bent alles voor Mij!

Ik heb alles gegeven wat Ik had,
om je voor Mij terug te winnen.
Ik heb alles gedaan wat Ik kon,
om jou te tonen dat Ik zoveel om je geef.
Er is voor Mij niets, absoluut niets,
dat meer waarde heeft dan jij, mijn geliefd kind.

Wat zou Ik doen zonder jou?
Waar zou Ik heengaan zonder jou?

Jij ligt me het meest aan het hart.
Engelen dienen Mij en machten buigen zich voor Mij.
Maar voor jou heb Ik Mijn leven afgelegd.
Jij bent het meest kostbare dat er is, voor Mij.
Jij bent geschapen naar Mijn beeld.
Jij bent Mijn geliefden.

Mijn kind, geloof de leugens van de duisternis niet.
Mijn kind, wordt vrij!

Weet wie je bent! Ik hou van je!

De engelen staan verbaasd om Mijn liefde voor jou.
Je kunt Mijn liefde met niets meten, zo groot is het.
Mijn kind, weet wie je bent.

Ik til je op, boven de hoogste bergen.
Ik ga met je mee, door de donkerste dalen.
Ik begeleid je als je door het water trekt.
Ik sta naast je wanneer je door het vuur moet gaan.

Je bent Mijn geliefde, zoveel meer dan je denkt.
Waarom denk je dat Ik zoveel geleden heb,
als Ik niet zielsveel van je houd?
Die liefde ken je niet. Het is niet van deze wereld.
Maar Ik zeg je, dat Mijn liefde groter is,
krachtiger en mooier, dan alles wat je ooit
op deze wereld zult ontmoeten.

Je kunt het niet vergelijken met enig ander iets.
Het is zelfs veel groter dan het heelal.
Omdat Ik groter ben dan het heelal.
Het heelal bevindt zich in Mij.
En Mijn liefde gaat uit naar jou.

Zul je het ontvangen? Wil je het geloven?

Er is niets wat belangrijker is dan deze waarheid, Mijn kind.
Hou eraan vast, want het is Mijn leven voor jou.

Je bent van Mij. Wat er ook is. Wat er ook gebeurt.
En Ik ben van jou. Voor altijd.

Ik hou van je.

Jezus Christus.
 
 
 
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl