Rose of Love
Laatste artikelen
 
 
  
 
 
 

Een afgesloten Hof Zijt Gij,
Mijn zuster, bruid.
Een afgesloten wel.
Een verzegelde bron.
 
Hooglied 4:12
 


Welkom op

 
Rose of Love
 
 
Een weblog om de Here dieper te leren kennen.
Intimiteit met de Here Jezus Christus.
Goede studies
en diepe aanbiddingsmuziek helpen hierbij.
 
@Beloved Daughter
 
 
 
 
 


Lees meer...

 

 

Romantic photo ma2-27.gif

 

 

 

 Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht 

 

 

 Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht 

en hij boog zich naar mij toe, 

hij heeft mijn roep om hulp gehoord. 
Hij trok mij uit de kuil van het graf,
uit de modder, uit het slijk. 
Hij zette mij neer op een rots, 
een vaste grond voor mijn voeten. 
 
Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, 
een lofzang voor onze God. 
Mogen velen het zien vol ontzag 
en vertrouwen op de HEER
 
Gelukkig de mens 
die vertrouwt op de HEER
en zich niet keert tot hoogmoedigen, 
tot hen die verstrikt zijn in leugens.
 
Veel wonderen hebt u verricht, 
veel goeds voor ons besloten, 
HEER, mijn God. 
Niemand is te vergelijken met u! 
Wil ik erover spreken, ervan verhalen, 
het is te veel om op te sommen. 
 
Offers en gaven verlangt u niet, 
brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. 
Nee, u hebt mijn oren voor u geopend 
en nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik, 
over mij is in de boekrol geschreven.’ 
Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, 
diep in mij koester ik uw wet.
 
Psalm 40: 2-10
 

 

 

 

 

 

 

34543

Reacties

 

 

 

 

Een afgesloten hof zijt gij, mijn zuster, bruid

een afgesloten wel,

een verzegelde bron.

 

Hooglied 4:12

 

 

 

 

Reacties
 
 
 
God's redding...
 
 
 
“Ik hou van jou,” zei Hij.
“Hoeveel?” vroeg ik.
“Zoveel…” zei Hij,
spreidde zijn armen
en stierf voor mij.
 
 
Reacties

 

 

Gods wezen

 

Gods wezen heeft geen begin en geen einde.

 • "Een eeuwig God is de Here…" (Jesaja 40:28a)

Hij is de Schepper van hemel en aarde.

 • "In het begin schiep God de hemel en de aarde…" (Genesis 1:1)
 • "God is wel onzichtbaar, maar zijn werk –alles wat Hij heeft geschapen- bewijst zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft…" (Romeinen 1:20a)
 • "Ik ben het, die de aarde gemaakt en de mens daarop geschapen heb…" (Jesaja 45:12a)
 
Hij is liefde.
 • "God is liefde…" (1 Johannes 4:16b)

Hij is licht.

 • "God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis…" (1 Johannes 1:5b)

Hij is alomtegenwoordig (overal aanwezig).

 • "Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor uw Geest; waar zou ik naar toe moeten om U te ontvluchten? Als ik naar de hemel ging, zag ik U daar. Als ik neerdaalde in het dodenrijk, zou ik U ook daar ontmoeten. Zelfs als ik vleugels had en ging wonen aan de andere kant van de zee, zou ik U daar ontmoeten. U zou mij vasthouden en uw rechterhand zou mij stevig leiden. Stel dat ik zei dat de duisternis op mij kon vallen, dan zou het nog licht om mij heen zijn. Ook de duisternis kan niets voor U verbergen. Voor U is de nacht net zo licht als de dag en duisternis betekent niets voor U…" (Psalm 139:7-12)

Hij is alwetend.

 • "Here, U ziet alles van mij; U kent mij helemaal zoals ik ben. U weet het als ik zit en als ik weer opsta; vanuit de hemel weet U wat ik denk. U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe, is voor U bekend. Elk woord dat ik uitspreek kent U al, Here. U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij. Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog…" (Psalm 139:1-6)

En het meest geweldige is dat Hij ontzettend veel van jou houdt en er alles aan heeft gedaan om jou voor Zich te winnen.

 • "Want zo lief heeft God de wereld (jou) gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft…" (Johannes 3:16)

www.naarhouse.nl

Reacties

 

De schepping

"In het begin schiep God de hemel en de aarde…" (Genesis 1:1)

Hoe?

 • "Door het woord van de Heer zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer (al wat daarin is)… Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er…" (Psalm 33: 6 en 9)

Ook het onzichtbare (de engelenwereld) is door God geschapen.

 • "Want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare…" (Kolossenzen 1:16a)

Alles wat God schiep, was volmaakt en perfect.

 • "En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed…" (Genesis 1:31)
 
God schiep de aarde in zes dagen en maakte daar de volgende verdeling in.
 1. God maakte scheiding tussen licht en duisternis (dag en nacht);
 2. God schiep de zeeën en wolkenhemel;
 3. God schiep het droge (vaste land) en maakte scheiding tussen aarde en zeeën. Daarbij schiep Hij de plantenwereld;
 4. God schiep het heelal, de zon, maan en sterren;
 5. God schiep de dieren in het water en de lucht;
 6. God schiep de dieren op het land en Hij schiep de mens.

God schiep de mens op een bijzondere manier.

 • "Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; zo werd de mens tot een levend wezen…" (Genesis 2:7)

God schiep de mens naar zijn beeld en gaf hem de volgende opdracht.

 • "En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heers over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt…" (Genesis 1:27 en 28)

Hij leerde hen om verantwoordelijk te zijn.

 • "En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren…" (Genesis 2:15)

Hij verlangde er naar dat de mens Hem in liefde zou dienen en gehoorzamen. Hij beproefde hen of ze erkenden dat Hij als Enige boven hen stond. Daarom gaf Hij de mens één gebod. Hij gaf hun de vrijheid om te kiezen tussen goed en kwaad, leven en dood.

 • "En de Here God legde de mens het gebod op: van alle bomen in de hof mag je vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan zul je niet eten, want ten dage, dat je daarvan eet, zul je voorzeker sterven…" (Genesis 2:16 en 17)
 

Lees meer...

 

 

De zondeval

De eerste zonde speelde zich af in de hemel. Satan, een belangrijke engel, stond op tegen God en wilde zich boven Hem stellen. Vanwege zijn trots en ongehoorzaamheid wierp God hem op aarde.

 • "Uw hart was vol trots wegens al uw schoonheid; u misbruikte uw wijsheid ter wille van uw machtspositie. Daarom heb Ik (God) u op de aarde neergeworpen…" (Ezechiël 28:17a)

Met zijn val uit de hemel, nam hij nog vele andere engelen mee die God ook ongehoorzaam werden. Ze werden hun oorspronkelijke roeping ontrouw en kozen er voor om de satan te dienen. Satan verloor zijn belangrijke positie bij God en werd vanaf die dag Gods tegenstander. Hij is er sinds dat moment op uit om de mens te vernietigen, te misleiden en in opstand te brengen tegen God. Hij verleidde de eerste mensen om God ongehoorzaam te zijn, aan het gebod dat Hij hen had gegeven. Door hun ongehoorzaamheid kwam de zonde met al zijn gevolgen in de wereld. Dat wil zeggen dat de liefdesrelatie die God en de mensen hadden, werd verbroken. Sindsdien is de wereld vol vuiligheid en leven mensen niet meer zoals God het heeft bedoeld.

 • "Want alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God…" (Romeinen 3:24a)

Er is een onoverbrugbare afstand gekomen tussen God en de mensen. Ondanks dat verlangt God nog steeds naar een relatie met de mens.

 • "Want Ik weet, welke gedachten Ik over je koester, luidt het woord van de Heer, gedachten van vrede en niet van onheil (groot ongeluk) om je een hoopvolle toekomst te geven." (Jeremia 29:11)
Daarom stuurde Hij zijn eigen Zoon Jezus naar de aarde.
 

 

Reacties

 

Voorspelling Jezus

De komst van Jezus is al lang van tevoren voorzegd. Al gelijk na de zondeval beloofde God dat er een Redder zou komen die de satan zou verslaan.

 • "En Ik (God) zal vijandschap zetten tussen u (satan) en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen…" (Genesis 3:15)

Dit betekent dat de mens en satan altijd vijanden zullen zijn. Eén van de nakomelingen van de mens zal de satan verslaan. Tegelijkertijd zal de satan niet ophouden de mens aan te vallen en zal de mens zwak blijven. Daarom heeft hij iemand nodig die sterker is dan hij om over de satan te regeren.

 
 

De profeet Jesaja voorzegde al honderden jaren van tevoren de komst van Jezus.

 • "Daarom zal de Here zelf u een teken geven: zie, de jonkvrouw (maagd) zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven…" (Jesaja 7:14)

Zoals je leest, zie je dat Jezus verschillende namen krijgt. Het zijn allemaal namen die iets van zijn wezen en karakter beschrijven. Zijn “gewone” naam is echter Jezus.

 • "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst…" (Jesaja 9:5)

Daarnaast voorzegde Jesaja ook het lijden van Jezus. "Maar Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben; Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen! Wij zijn het, die als schapen afdwaalden. Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonden van ons allen op Hem. Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar zei geen woord. Hij werd als een lam naar de slachtbank geleid; zoals een schaap onder het scheren geen geluid maakt, stond ook Hij zwijgend voor degenen die Hem veroordeelden…" (Jesaja 53:5-7)

Ook David voorzegde al enkele kenmerken over het lijden van Jezus.

 • "Als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht; mijn hart is gesmolten als was, het is gesmolten in mijn binnenste; verdroogd als een scherf is mijn kracht, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; in het stof van de dood legt U mij neer. Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren. Al mijn beenderen kan ik tellen; zij kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij. Zij verdelen mijn klederen onder elkaar en werpen het lot over mijn gewaad…" (Psalm 22:15-19)

Ook Jezus zelf sprak later over zijn lijden en opstanding.

 • "En Hij zei: de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag worden opgewekt…" (Lucas 9:22)
Naast deze profetieën (voorspellingen) zijn er nog vele anderen profetieën in de Bijbel te vinden, die spreken over Jezus, zijn komst en zijn bediening.
 
Reacties

 

 

De oplossing

Maria, de moeder van Jezus, was niet bevrucht door een man, maar door de Heilige Geest.

 • "En Maria zei tot de engel: Hoe zal dat gebeuren, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zei tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon van God genoemd worden…" (Lucas 1:34-35)

Waarom was het zo belangrijk dat Maria bevrucht werd door de Heilige Geest en niet door een man? Door de zondeval werd de zondige natuur overgedragen op ieder mens. Jezus doorbrak echter de bloedlijn, doordat geen mannelijk zaad er aan te pas kwam bij Maria. Daarom werd Jezus ook niet met een zondige natuur geboren. Hij was volmaakt, ook als mens. Daardoor was Hij in staat de straf op de zonde te dragen.

En er is maar één weg om weer op de juiste manier in contact te komen met God.

 • "Jezus zei: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij…" (Johannes 14:6)
 
Jezus, de Zoon van God, kwam naar deze aarde toe. Hij is het beeld van God.
 • "Wie Mij (Jezus) gezien heeft, heeft de Vader gezien…" (Johannes 14:9b)
 • "Deze (Jezus), de afstraling van Zijn (Gods) heerlijkheid en de afdruk van (Gods) Zijn wezen…" (Hebreeën 1:3a)

Jezus droeg de straf op onze zonden door aan het kruis te gaan en de dood te overwinnen. Daarmee overbrugde Hij de kloof tussen God en de mensen.

 • "Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem…" (Jesaja 53:5a)
 • "Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de Boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de Boeken stond." (1 Corinthiërs 15:3b-4)

Door Hem is het mogelijk om weer in liefdesrelatie met God te leven.

Hoe?

 • "Wij dan, gerechtvaardigd (vrijgesproken van schuld, iemand anders heeft de schuld gedragen) uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus…" (Romeinen 5:1)

Door geloof in wie Jezus is en in wat Hij persoonlijk voor de mensen heeft gedaan, wordt de relatie tussen God en de mensen hersteld. Geloven wil zeggen dat je volkomen vertrouwt op wat Jezus heeft gedaan voor jouw leven. Daarnaast spreekt de Bijbel over bekering. Dat houdt in dat je breekt met je oude manier van leven en een nieuw leven begint met God. Er is sprake van een innerlijke verandering. Dat zal zijn uitwerking hebben op je dagelijkse leven.

 • "Van toen af begon Jezus de mensen in het openbaar toe te spreken. “U moet zich bekeren”, zei Hij, “want het Koninkrijk van de hemelen is dichtbij…" (Mattheüs 4:17)
Samenvattend zou je kunnen zeggen dat bekering een innerlijke verandering is, die betrekking heeft op je hele leven.
 
Reacties

 

 

 

 

Gods verlangen

God zelf verlangt er naar om een relatie met de mensen aan te gaan. Hij verlangt naar gemeenschap met de mensen. Hij geeft een ieder de mogelijkheid voor Hem of tegen Hem te kiezen. Zonder dwang.

 • "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij…" (Openbaring 3:20)

Hij wil jouw leven reinigen (schoonwassen) en nieuw maken. Dat betekent dat als jij God je fouten en misstappen vertelt en er afstand van doet, Hij je vergeeft.

 • "Maar als wij onze zonden belijden (bekennen), is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde…" (1 Johannes 1:9)
 • "Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming…" (Spreuken 28:13)

www. naarhouse.nl

Reacties

 

 

Leven met God

Op het moment dat jij je leven toevertrouwt aan God, zal Hij voor je zorgen. Hij is een Vader voor je geworden. Hij zal in alles voorzien wat je nodig hebt.

 • "Maak je dus geen zorgen over wat je zult eten of aantrekken. Met dat soort dingen vullen de ongelovigen hun leven. Je hemelse Vader weet heel goed wat je nodig hebt. Geef God en zijn Koninkrijk de hoogste plaats in je leven. Hij zal dan in alles voor je zorgen. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God je weer geven wat je nodig hebt. Leef dus gewoon bij de dag…" (Mattheus 6:31-34)
 
Leven voor God betekent dat jij je eigen wil ondergeschikt maakt aan de wil van Hem. Dat jouw leven niet meer van jezelf is, maar dat jouw leven het eigendom van God is.
 • "Als iemand achter Mij aan wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden…" (Mattheüs 16:24 en 25)

God heeft je de Heilige Geest gegeven om je te helpen Hem te volgen. Hij zal je in alles helpen om Jezus te volgen in je leven.

 • "Maar de Vader zal de Plaatsvervanger sturen. Dat is de Heilige Geest, die u in mijn naam alles zal leren en u steeds weer zal herinneren aan wat Ik gezegd heb…" (Johannes 14:26)

Als je in Jezus gaat geloven komt de Heilige Geest in je wonen.

 • "Toen u in Christus ging geloven, gaf God u de Heilige Geest, die Hij had beloofd als een bewijs dat u van Christus bent…" (Efeziërs 1:13b)

Daarnaast kun je in de Bijbel lezen wie God is, wat Hij van je vraagt en hoe de toekomst er uit zal zien. Door de Bijbel leer je God beter kennen.

 • "Al de Boeken zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert; ze zetten ons leven op orde en helpen ons in te zien wat juist en goed is…" (2 Timotheüs 3:16)

God zal je hele verdere leven leiden.

 • "Ik laat u zien welke weg u moet gaan. Ik geef u raad en houd mijn oog op u gericht…" (Psalm 32:8)

Hij is altijd bij je en zal je nooit alleen laten.

 • "Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld…" (Mattheüs 28:20)
Reacties

 

 

 

Open je ogen voor de schoonheid van de schepping

Open mijn ogen voor de schoonheid van uw schepping Open mijn oren voor uw liefdevolle stem, die aan mij zegt: Ik hou van jou, mijn kind, kom bij mij.

Open mijn ogen om uw heerlijkheid te zien, Heer. Open mijn oren om te horen naar uw stem; ik zeg U Heer, ik hou van U, mijn Vader, ik kom bij U.

Ik open mijn hart voor de Heer die ik dien. Ik open mijn hart, laat mij zien met uw ogen. Open mijn hart, maak het sterk en bewogen. Ik open mijn hart.

Open  mijn ogen voor de tranen van de mensen. Open mijn oren voor uw liefdevolle stem, die aan hen zegt: Ik hou van jou, mijn kind, kom bij Mij.

Open mijn ogen voor de dag dat U zal komen. Open mijn oren voor de stem van Hem die komt; ik zeg U Heer, ik hou van U, mijn Vader, ik kom bij U.
 
Hinke Smit, 2006
 
 
Reacties

 

God is de Schepper

Over God als Schepper hebben we het al eerder uitvoerig gehad. De door God geschapen natuur maakt ons ademloos van ontzag voor Gods oneindige creativiteit. In de schepping zien we een eindeloze verscheidenheid aan planten en dieren. Als we ons verdiepen in de natuur, blijven we ons verbazen over de complexiteit van zelfs de kleinste geschapen levende wezens. Het meest onbegrijpelijke is het leven zelf, waarvan de mens waarschijnlijk nooit het scheppingsgeheim zal ontdekken...

God houdt van schoonheid

Gods schepping is uitbundig in schoonheid, soms bijna overdadig. Als we denken aan de verscheidenheid aan kleuren en geuren in de natuur, de geluiden van de zangvogels, al die soorten planten en dieren, aan allerlei verschillende gedragingen van dieren, waarop je nooit uitgekeken raakt. Als de schepping in haar gedegenereerde staat al zoveel moois te bieden heeft, hoe schitterend zou de oorspronkelijke schepping dan wel niet geweest zijn. Daarom mogen we ook verwachten dat we in de hemel en op de nieuwe aarde stomverbaasd zullen staan van al het mooie dat we daar zullen aantreffen. Wie bang is dat hij zich in de hemel ooit zal vervelen, heeft weinig begrepen van de eindeloze creativiteit van zijn Schepper!

God is de Herschepper

Als we de Bijbel doorlezen zien we dat God steeds nieuwe dingen doet, die tevoren nooit zijn vertoond. God is voortdurend herscheppend bezig in mensenlevens:

"... zodat uw jeugd vernieuwt zich vernieuwt als die van een arend." (Psalm 103:5)

Gods creativiteit uit zich vooral in het geniale herscheppingsplan van de mens, waarbij het verzoenend sterven van zijn Zoon centraal staat. Dit plan was zo origineel, dat satan er volledig door verrast was zonder in staat te zijn een passende tegenzet uit te voeren. In dat herscheppingsplan laat God zien dat Hij van een zondige, op zichzelf hopeloos verloren mens een nieuwe schepping kan maken.

God is origineel

Hoewel we God kunnen leren kennen, is Hij niet voorspelbaar en de creativiteit in zijn handelen gaat ons bevattingsvermogen. God werkt wel gestructureerd en volgens bepaalde basisprincipes, maar zelden volgens clichés. Daardoor is het leven van een gelovige die met God wandelt altijd spannend: je weet maar nooit wat Hij in je leven doet. Je weet alleen dat het goed is. Je staat geregeld voor verrassingen en telkens weer doet God originele dingen in je leven waarover je verbaasd kunt staan.

Jezus was zo origineel in zijn optreden, dat Hij in geen enkel patroon te vangen was, en dat irriteerde zijn tegenstanders mateloos. Ook was Jezus buitengewoon origineel in zijn uitspraken. Hij deed vriend en vijand versteld staan vanwege zijn rake reacties, waartegen niets was in te brengen. Als zijn tegenstanders naar Hem toe kwamen met een strikvraag, dan zette Hij hen fijntjes in hun hemd. Uit allerlei voorbeelden en gelijkenissen zien we hoe creatief Hij was om Gods waarheid over te brengen.

God doet wonderen

"Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn?" (Genesis 18:14)

De Bijbel staat vol met wonderen die God in het verleden gedaan heeft. Wat opvalt is dat er heel moeilijk een patroon in te herkennen is. Elke keer weet God op een nieuwe manier iets te doen, waardoor Hij zijn almacht en creativiteit toont. Zie "Gods wonderen ervaren" in studiedeel "Groeiend vertrouwen".

Op zichzelf zijn dit alleen wonderen in ónze ogen en daarom noemen we ze bovennatuurlijk. God staat uiteraard boven de aardse natuurwetten. God handelt bovendien vanuit de geestelijke wereld, die van een hogere orde is dan de fysieke wereld. Daarom is het wellicht vrij normaal om vanuit de geestelijke wereld in de fysieke wereld in te grijpen op een voor ons onverklaarbare wijze.

God heeft hoge idealen en plannen

Als vanaf de schepping van hemel en aarde had God buitengewoon hoge idealen voor zijn schepping. Hij was en is vastbesloten om tot het uiterste te gaan om het allerallerhoogste doel met hen te bereiken. Gods ideaalplan onder het oude verbond was de staat Israël, waar het volk onder Zijn persoonlijke leiding de hoogst denkbare vorm van welzijn zou kunnen ervaren. God wilde via een verbond werken, waarbij ook de mensen hun (mede)verantwoordelijkheid hadden. Onder het nieuwe verbond is het koninkrijk van de hemel het grote ideaalproject van God. Jezus heeft daar zoveel over gezegd toen Hij op aarde was. Het omvat de samenleving, waarin God en mensen die Hem liefhebben in volkomen harmonie met elkaar samenwerken. Daarin krijgt God de hoogste eer en vindt de mens zijn hoogste vreugde en voldoening. Het uiteindelijke doel zal zijn gerealiseerd als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde met elkaar samensmelten en het koninkrijk van de hemel in volle glorie is verwezenlijkt. Al Gods idealen hebben te maken met de relatie tussen God en zijn volk.
 
Reacties
 
 
 
 
 
Speciaal voor jou
 
Wees niet wanhopig, als de hemel lijkt gesloten,
Als je van ieder mens verlaten bent,
Als je je hoofd zo dikwijls hebt gestoten
Dat je geen blijdschap en geen vreugd meer kent,
Als je verward bent in de leugen, het bedrog:
God is er toch? God is er toch?

Denk aan je doop. Toen heeft de Heer gesproken:
"Je bent Mijn kind. En of je wilt of niet,
al heb je elke dag je woord gebroken,
toch breek Ik Mijn belofte aan jou niet.
Ik zei het toen, Ik zeg het nu en nog:
Ik ben er toch? Ik ben er toch?

Voel op je voorhoofd: daar brandt nog het water
Dat teken was van Mijn verbond met jou.
Dat gold voor toen, dat geldt voor nu, voor later,
Al ben jij ontrouw, eeuwig is Mijn trouw.
Denk niet wanhopig:"God, wat moet ik nog?"
Ik ben er toch? Ik ben er toch?

 
Ik ben er altijd. Maar je moet Mij zoeken,
Ik zal je horen, voor je roept tot Mij;
Maar roep dan ook. Al lijkt je bidden vloeken,
Ik hoor je stem. Ik kom en maak je vrij.
Al is er niets dat in je voordeel pleit,
Mijn kind, Ik ben er toch. Voor jou. Altijd."
 
De Here Jezus
 
 
Lees meer...
 

 

 

Vertrouwen in Gods bescherming

 

Elk wapen dat tegen ons gesmeed wordt, zal niets uitrichten,
en elke tong die ons veroordeelt, stellen wij in het ongelijk.
  
Dit is ons erfdeel als knecht des Heren en onze gerechtigheid is van U,
O Here der Heerscharen.
Als er zijn die tegen ons hebben gesproken of gebeden,
of die ons schade of kwaad willen doen,
of die ons hebben afgewezen, vergeven wij hen,
en nadat wij hen vergeven hebben,
zegenen we hen in de naam van de Heer*.

Nu verklaren wij, O Heer, dat U en U alleen onze God bent.

En buiten U is er geen ander - een rechtvaardig God en redder;
de Vader, de Zoon en de Geest - en wij aan bidden U!
Wij onderwerpen onszelf vanavond opnieuw aan U
 in onvoorwaardelijke gehoorzaamheid.
Vanuit deze verootmoediging,
 Heer, doen we wat Uw woord aangeeft:
Wij wederstaan de duivel; al zijn druk, zijn aanvallen, zijn misleidingen,
elk instrument of elke persoon die hij probeert tegen ons te gebruiken.
Wij buigen niet!
We wederstaan hem en wijzen hem van ons uit in de naam van Jezus.
Specifiek verwerpen wij:
  zwakheid, pijn, infecties, ontstekingen, kanker, allergieën, virussen
en elke vorm van toverij.
 
Tenslotte, Heer, danken wij U dat wij door het offer van Jezus aan het kruis,
niet meer onder de vloek zijn,
maar de zegen van Abraham zijn binnengetreden,
die U heeft gezegend in alles**: 

vruchtbaarheid, gezondheid, overwinning, voorspoed, aanzien, Gods genegenheid.

  Amen! 

 Mattheus 5:"43 
 Romeinen 12:14
 Galaten 3:13-14 
 Genesis 24:1
 
DPM
  
 
Lees meer...
 
 
 
 
Goedemorgen!
Hier spreekt je Vader...
 
Vandaag neem Ik al je problemen
voor mijn rekening. Onthoud alsjeblieft goed
dat Ik daarbij je hulp niet nodig heb.
 
Mocht de duivel je toevallig opzadelen met een
situatie die je niet aankunt, probeer dan niet die toch
zelf op te lossen. Doe hem maar gewoon in de
KVJ (Klussen Voor Jezus) - postbak. Hij zal
behandeld worden op Mijn tijd, niet de jouwe.
 
Ligt het probleem eenmaal in deze bak, laat het dan
daar en probeer niet het er weer uit te halen.
Vasthouden of eruit halen vertraagt de oplossing van
je probleem. Als het een situatie is die je wel aankunt,
vraag Mij dan om raad. Dit om zeker te weten dat je
de juiste oplossing hebt gekozen.
 
Omdat Ik sluimer noch slaap, hoef jij verder niet
wakker te liggen. Ontspan dus maar, Mijn kind.
En als je Mij nodig hebt, dan ben Ik maar een gebed
bij je vandaan ... Prettige dag!
 
Ik hou van je,
 
 
GOD
 
 
DPM
Lees meer...
 
 
 
 
 
Eenheid in het huwelijk

Van mijn geliefde ben ik en van mij is mijn geliefde. (1)

U hebt ons aan elkaar gegeven, om samen een te zijn. (2)
Met U vormen wij een drievoudig snoer,
dat niet snel verbroken zal worden. (3)

Wij zullen nooit echtbreken, (4)
maar houden ons huwelijk in ere en zijn elkaar trouw,
in alle omstandigheden. (5)

Onze liefde voor elkaar bedekt alles, geloof alles,
hoopt alles en verdraagt alles. (6)

Ik zoek niet mijn eigen belang, maar dat van de ander. (7)
Help ons elkaar onderworpen te zijn
in de vreze van Christus. (8)

Zoals men ijzer met ijzer scherpt,
zo scherpen wij ons aan elkaar. (9)

Als de een valt, helpt de ander hem op de been. (10)

Heer, maak ons een, zoals U een bent met de Vader. (11)


1. Hooglied 6: 3
2. Genesis 2: 24
3. Prediker 4: 12
4. Exodus 20: 14
5. Hebr. 13: 4
6. 1 Kor. 13: 6
7. 1 Kor. 10: 24 ( Het boek)
8. Efez. 5: 21
9. Spreuken 27: 17
10. Prediker 4: 9,10
11. Johannes 17: 11

DPM
 
Lees meer...
 
Mijn geliefd kind,

Weet je dat Ik mijn hemelse heerlijkheid,
die enorme majesteit, die vreugde en die kracht,
allemaal heb afgelegd, ook voor jou?
Weet dat Ik onbegrijpelijk veel van jou hou;

dat jij werkelijk kostbaar bent voor Mij?
Mijn kind, begrijp je het dan niet?
Zie je het dan niet?
Ben je zo verblind door de duisternis van deze ontaarde wereld?

Jij bent alles voor Mij!

Ik heb alles gegeven wat Ik had,
om je voor Mij terug te winnen.
Ik heb alles gedaan wat Ik kon,
om jou te tonen dat Ik zoveel om je geef.
Er is voor Mij niets, absoluut niets,
dat meer waarde heeft dan jij, mijn geliefd kind.

Wat zou Ik doen zonder jou?
Waar zou Ik heengaan zonder jou?

Jij ligt me het meest aan het hart.
Engelen dienen Mij en machten buigen zich voor Mij.
Maar voor jou heb Ik Mijn leven afgelegd.
Jij bent het meest kostbare dat er is, voor Mij.
Jij bent geschapen naar Mijn beeld.
Jij bent Mijn geliefden.

Mijn kind, geloof de leugens van de duisternis niet.
Mijn kind, wordt vrij!

Weet wie je bent! Ik hou van je!

De engelen staan verbaasd om Mijn liefde voor jou.
Je kunt Mijn liefde met niets meten, zo groot is het.
Mijn kind, weet wie je bent.

Ik til je op, boven de hoogste bergen.
Ik ga met je mee, door de donkerste dalen.
Ik begeleid je als je door het water trekt.
Ik sta naast je wanneer je door het vuur moet gaan.

Je bent Mijn geliefde, zoveel meer dan je denkt.
Waarom denk je dat Ik zoveel geleden heb,
als Ik niet zielsveel van je houd?
Die liefde ken je niet. Het is niet van deze wereld.
Maar Ik zeg je, dat Mijn liefde groter is,
krachtiger en mooier, dan alles wat je ooit
op deze wereld zult ontmoeten.

Je kunt het niet vergelijken met enig ander iets.
Het is zelfs veel groter dan het heelal.
Omdat Ik groter ben dan het heelal.
Het heelal bevindt zich in Mij.
En Mijn liefde gaat uit naar jou.

Zul je het ontvangen? Wil je het geloven?

Er is niets wat belangrijker is dan deze waarheid, Mijn kind.
Hou eraan vast, want het is Mijn leven voor jou.

Je bent van Mij. Wat er ook is. Wat er ook gebeurt.
En Ik ben van jou. Voor altijd.

Ik hou van je.

Jezus Christus.
 

Lees meer...
 
De Heilige Geest in mij
Toen ik gelovig werd ben ik verzegeld
met de Heilige Geest. (1)

De Heilige Geest woont in mij (2)
en zal tot in eeuwigheid bij me zijn. (3)
Hij is een onderpand van mijn erfenis bij God. (4)

De Heilige Geest geeft mij de kracht om te getuigen. (5)
Door Hem spreek ik het woord van God
met vrijmoedigheid. (6)

De Heilige Geest maakt Gods Woord levend in mij. (7)

De Heilige Geest komt mijn zwakheid te hulp
en helpt mij bidden naar de wil van God. (8)
Door Hem bid ik met aanhoudend bidden en smeken
voortdurend in de Geest. (9)

De Heilige Geest in mij zal Jezus verheerlijken (10)
en door Hem is de liefde van God
in mijn hart uitgestort! (11)

1. Efez. 1:13
2. 1 Kor. 6:19
3. Johannes 14:16
4. Efez. 1:14
5. Hand. 1:8
6. Hand. 4:31
7. Naar 2 Kor. 3:6 / Johannes 16:13
8. Romeinen 8:26,27
9. Efez. 6:18
10. Johannes 16:14
11. Romeinen 5:5

DPM
 
Lees meer...
 
De Geest van God heeft mij gemaakt
en de adem van de Almachtige doet mij leven. ( 1 )

God heeft mij gered door het bad van de wedergeboorte
en de vernieuwing door de Heilige Geest,
die Hij rijkelijk over mij heeft uitgestort
door Jezus Christus, mijn Heiland. ( 2 )

U bent de Geest van de waarheid
U bent de Trooster, ( 3 )
U bent de Geest van wijsheid en verstand,
de Geest van raad en kracht
de Geest van kennis en vreze des Heren. ( 4 )
U bent de Geest van genade ( 5 )
en het onderpand van mijn erfenis. ( 6 )

U geeft leven en vrede ( 7 )
U geeft mij rust ( 8 )
U doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God, ( 9 )
en U zult altijd Jezus verheerlijken. ( 10 )

1 Job 33:4
2 Titus 3:5-6
3 Johannes 14:16-17
4 Jesaja 11:2
5 Zacharia 12:10
6 Efeziërs 1:14
7 Romeinen 8:6
8 Jesaja 63:14
9 1Korintiërs 2:10
10 Johannes 16:14

bron: DPM
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl